☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Herb Urząd Gminy w Rychlikach

Czwartek 24.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatek energetyczny

 

DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz. U z 2013 r. poz. 984), wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P. z 2013 r., poz. 963) wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Kwota dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną – wynosi: 11,36 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób – wynosi: 15,77 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej z 5 osób – wynosi: 18,93 zł/miesiąc.

Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach (pok. 2A(, tel 55-248-81-55 wew. 29.

 

Wzór wniosku do pobrania

                                       ……………………………….., dnia …………………………………

 

 

.......................................................................

       (imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………..

           (dokładny adres zamieszkania )

……………………………………………..

                                                                 

                                                                 

                                                                           Urząd Gminy w Rychlikach

 

Wniosek

Proszę o przyznanie dodatku energetycznego. Oświadczam, że spełniam ustawowe warunki otrzymania w/w świadczenia tj. zamieszkuje pod w/w adresem, mam przyznany dodatek mieszkaniowy decyzją Wójta Gminy Rychliki nr …………………………………………….. z dnia na okres od ……………………………… do …………………………….. oraz jestem stroną umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym nr ………………………………………………… z dnia ……………………………………… .  

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ………….. osób/osoby.

Proszę o wypłatę dodatku w kasie Urzędu Gminy Rychliki/ przekazanie dodatku na mój rachunek bankowy*:

Nr rachunku(26)cyfrowy: …………………………………………………………………………………………………..

Dane posiadacza rachunku………………………………………………………………….......

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)

   

Załączniki:

- kopia umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej.

* niepotrzebne skreślić

 

 

 ………………………………………                         ………………………………………….

            (podpis wnioskodawcy)                                                                       (podpis przyjmującego)

Wytworzył:
Maria Kużel
(2013-12-17)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2013-12-17 13:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2013-12-17 13:36:19)
 
 
ilość odwiedzin: 2321462

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X