☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb         Urząd Gminy w Rychlikach

Piątek 20.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rychliki

 

Rychliki, dnia 04 marca 2015 roku

 

WÓJT GMINY RYCHLIKI

ogłasza nabór kandydatów

 na wolne stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Gminy Rychliki

 

 

Przedmiotem naboru jest stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rychliki :

ds. rozwoju obszarów wiejskich

 

I. WYMAGANIA

   Wymagania niezbędne:

   1)  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, prawo),

   2) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust  1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

     o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014 r., poz. 1202 z późn,zm):

   - obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 cyt. ustawy,

   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

   - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

      oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   - nieposzlakowana opinia,

   3)  znajomość przepisów w zakresie zasad funkcjonowania ustaw: Ustawa Prawo zamówień

       publicznych ( w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie specyfikacji

       istotnych warunków zamówienia), Kodeks postępowania   administracyjnego,

   4) znajomość przepisów prawa w zakresie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

   5) umiejętność prowadzenia postępowań zgodnie z Kodeksem postępowania

       administracyjnego,

    6) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

   Wymagania dodatkowe:

   1) znajomość obsługi komputera(wykonywanie zadań w pakiecie Office, obsługa ksero/fax)

   2) umiejętność sporządzania projektów decyzji administracyjnych,

   3) umiejętność sporządzania projektów uchwał,

   4) zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,

   5) znajomość języka : niemiecki lub angielski.

   6) doświadczenie zawodowe

 

II. Warunki pracy:   

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. miejsce pracy- Urząd Gminy Rychliki,
 3. specyfika pracy -  praca przy komputerze i praca w terenie,
 4. bezpośrednia praca z klientem

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  - realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

  - sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,

  - ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach różnych programów,

  - współpraca z samorządami wiejskimi, organizacjami rolniczymi oraz stowarzyszeniami,

  - promocja gminy,

  - nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z kultura i sztuką na terenie gminy.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1)  CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,

2) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o nieskalaniu wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 Zgodność kserokopii z oryginałem, dokumentów wymienionych w punktach 2-4 potwierdzić należy w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w Urzędzie Gminy Rychliki winna złożyć  w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko ds. rozwoju obszarów wiejskich”.

2. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rychliki 14-411 Rychliki – tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki ( pokój nr 1) potwierdzenia zgodności przedkładanych kserokopii z oryginałem.

3. Dokumenty aplikacyjne można składać do godziny 14.00 dnia 18 marca 2015 roku.

 W przypadku wysłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Rychliki. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Inne informacje:

 

   Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

   Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na w/w stanowisko

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki (  http://rychliki-ug.bip-wm.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rychliki.

 

 

                                                                  Wójt Gminy Rychliki    

                                                                    mgr Henryk Kiejdo

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2015-03-04)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2015-03-04 15:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2015-03-05 09:24:54)
 
 
liczba odwiedzin: 3487256

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X