☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb         Urząd Gminy w Rychlikach

Piątek 20.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie II konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach

 

GŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYCHLIKI

przedmiotem naboru jest stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach.

 

 

 1. WYMAGANIA

 

Wymagania niezbędne:

 • 1) wykształcenie – wyższe magisterskie,

  2) wymagany staż pracy – 3 lata na stanowisku kierowniczym,

  3) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 1202 z późn. zmianami)

  4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6) nieposzlakowana opinia,

  7) umiejętność prowadzenia postępowań zgodnie Kodeksem postępowania administracyjnego,

  8) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość obsługi komputera,

2)zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

 1. Warunki pracy:

  1) wymiar czasu pracy – pełen etat,

  2) miejsce pracy – Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach,

  3)specyfikacja pracy – praca w terenie oraz praca przy komputerze,

  4) bezpośrednia praca z klientem.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  - realizacja zadań statutowych GZK w Rychlikach,

  - współpraca z samorządami wiejskimi.

 2. Wymagane dokumenty:

  1) CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,

  2) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  4) kserokopie świadectw pracy,

  5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o nieskazaniu wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgodność kserokopii z oryginałem, dokumentów wymienionych w punktach 2-4 potwierdzić należy w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1.

Dopuszcza się możliwość stwierdzenia zgodności dokumentów z oryginałem przez urząd właściwy dla miejsca zamieszkania strony lub notariusza.

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 

1.Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy

winna złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1 w zamkniętej kopercie

opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego

w Rychlikach”.

2. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres: Urząd Gminy

Rychliki 14-411 Rychliki.

3. Dokumenty aplikacyjne można składać do godziny 14.00 dnia 04 maja 2015 roku.

W przypadku wysłania drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu

Gminy Rychliki. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

 

  1. Inne informacje:

 

 

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na w/w

stanowisko.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki (http://rychliki-ug.bip-wm.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rychliki.

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2015-04-22)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2015-04-22 13:00:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2015-04-22 13:01:31)
 
 
liczba odwiedzin: 3487286

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X