☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb                  Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr III/10/2018

U C H W A Ł A  NR III/10/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 23 marca 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rychliki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 229 pkt. 3 z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami) –Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Rychliki złożonej przez XXX XXX zamieszkałego ul. XXX XXX, XXX XXX oraz XXX XXX zamieszkałego ul. XXX XXX, XXX XXX i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychliki w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rychliki, zobowiązując go do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Rychliki

mgr Marek Cieśla

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr III/10/2018

Rady Gminy Rychliki

z dnia 23 marca 2018 roku

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 29 stycznia 2018 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Rychliki wpłynęło pismo (z dnia 23 stycznia 2018 roku, znak: BW-I.1411.6.2018) z Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotyczące przekazania skargi w celu rozpatrzenia. Skarga złożona przez XXX XXX zamieszkałego ul. XXX XXX, XXX XXX oraz XXX XXX zamieszkałego ul. XXX XXX, XXX XXX dotyczyła podłączenia dwóch gospodarstw rolnych nr XXX i XXX w miejscowości XXX XXX w Gminie Rychliki do gminnej sieci wodociągowej.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego złożonego przez Pana Henryka Kiejdo – Wójta Gminy Rychliki na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychliki w dniu 22 lutego 2018 roku ustalono:

W miesiącu październiku 2017 roku Rada Gminy Rychliki rozpatrywała skargę dotyczącą tej samej sprawy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy uznała skargę za bezzasadną. W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr VII/41/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rychliki.

Rozpatrując skargę, która wpłynęła z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zbadano czy zaistniały nowe okoliczności w sprawie. Ustalono, iż według informacji z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy zameldowanie jest tylko pod nr XXX – 1 osoba, pod nr XXX – brak meldunku. Według deklaracji na odpady komunalne sytuacja kształtuję się identycznie, pod nr XXX – 1 zadeklarowana osoba, pod nr XXX – brak deklaracji. Z powyższego wynika, że nadal jest tylko 1 potencjalny odbiorca wody.

Gmina Rychliki nieustannie realizuje zwodociągowanie swoich miejscowości kierując się potrzebami i możliwościami finansowymi. W pierwszej kolejności podłączane są większe miejscowości a następnie kolonie i pojedyncze domy.

Strona Skarżąca drogą elektroniczną usprawiedliwiła swoją nieobecność, aby poznać stanowisko strony w tej sprawie Komisja Rewizyjna bazowała na dokumentacji dołączonej do skargi złożonej przez XXX XXX i XXX XXX. W skardze informowali, iż poprzednie zażalenie na działalność Wójta Gminy Rychliki było skierowane do Starosty Elbląskiego i zostało wyjaśnione formą Uchwały Nr VII/41/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 października 2017 roku. Zdaniem strony Skarżącej w/w Uchwala wybiela działalność władz gminy wskazując na obecne trudności i nie odnosi się do zobowiązań z przeszłości. XXX XXX przypominali o swoim problemie w formie rozmów i pism kierowanych do Wójta Gminy od 2009 roku. Ich zdaniem wykonanie projektu kompleksowego obejmującego wodociągiem całą wieś a nie tylko fragmenty jest zdecydowanie tańsze i bardziej racjonalne niż późniejsze wykonywanie projektów indywidualnych. Także przytoczony w uchwale koszt wykonania i podłączenia gospodarstw rolnych jest kilkukrotnie zawyżony. XXX XXX twierdzą, iż argumenty przytaczane przez władze gminy mają na celu usprawiedliwienie chaotycznych działań oraz odsunięcie w bliżej niekreślonym czasie potrzebnej inwestycji. Strona Skarżąca podtrzymuje swoje stanowisko chęcią utrzymania „ojcowizny” poprzez zasiedlenie gospodarstw rolnych przez członków ich rodzin oraz chcą mieć zapewnione minimum sanitarne.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rychliki na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 roku uznała, że wniesiona skarga na działalność Wójta Gminy Rychliki jest bezzasadna, ponieważ Gmina Rychliki nie zaprzestała działań dążących do zwodociągowania wszystkich miejscowości i nieustannie realizuje te inwestycję zgodnie z planem.

Rada Gminy Rychliki po rozpatrzeniu wniesionej skargi oraz biorąc pod uwagę opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychliki działając stosownie do art. 229 pkt. 3 z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), uznała skargę XXX XXX i XXX XXX za bezzasadną.

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-03-23)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-03-29 12:51:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-03-29 13:04:59)
 
 
liczba odwiedzin: 3516937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X