☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb                  Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr V/33/2018

UCHWAŁA NR V/33/20018

 RADY GMINY RYCHLIKI

 z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z póź. zm.) i art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z póź. zm.) –Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę rolną oznaczoną nr 39/2 o pow. 2,1200 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Jelonki, wpisaną do księgi wieczystej KW nr EL1E/00098737/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych przez Gminę Rychliki na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń).

 

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-06-27)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:52:28)
 
 
liczba odwiedzin: 3516854

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X