☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb                  Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr V/36/2018

UCHWAŁA NR V/36/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2187 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 Uchwały Nr IV/24/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 roku, Nr 132 poz. 1802) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/23/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Przyznaje się dotację celową w wysokości: 40.000,00zł, (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), w roku budżetowym 2018 dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie ze środków Gminy Rychliki dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dotyczącego: Remont dachu nawy głównej połaci północnej kościoła w Jelonkach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń).

 

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-06-27)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 13:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 13:08:32)
 
 
liczba odwiedzin: 3516931

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X