☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb                  Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr VII/44/2018

UCHWAŁA NR VII/44/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 28 września 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rychliki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 229 pkt. 3 z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami) –Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Rychliki złożonej przez XXX XXX zamieszkałą XXX XXX i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychliki w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rychliki, zobowiązując go do przekazania stronie skarżącej – XXX XXX oraz do Biura Ministerstwa Sprawiedliwości – Wydział Skarg i Wniosków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z a ł ą c z n i k

do Uchwały Nr VII/44/2018

Rady Gminy Rychliki

z dnia 28 września 2018 roku

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 16 lipca 2018 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Rychliki wpłynęło pismo (z dnia 3 lipca 2018 roku, znak: BM-VII-0511-210/18/2) z Biura Ministra Sprawiedliwości Wydział Skarg i Wniosków dotyczące przekazania skargi z prośbą
o stosowne rozpatrzenie. Skarga złożona przez XXX XXX zamieszkałą w XXX XXX dotyczyła umowy najmu lokalu socjalnego w miejscowości XXX.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego złożonego przez Pana Henryka Kiejdo – Wójta Gminy Rychliki, pracowników Urzędu Gminy oraz XXX XXX na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychliki ustalono:

XXX XXX od 1996 roku wynajmuje lokal mieszkalny XXX położony
w XXX będący własnością Gminy Rychliki. XXX XXX w roku 2003 zostały umorzone zaległości czynszowe z 2002 roku w związku z wykonanym remontem mieszkania.

W 2009 roku XXX XXX za zgodą Urzędu Gminy dokonała rozbiórki pieca kaflowego. Zwróciła się również o częściowe sfinansowanie centralnego ogrzewania, zobowiązując się do zakupu niezbędnych akcesoriów. Zakupiono piec ze środków Urzędu Gminy a jego wymiany XXX XXX dokonała na własny koszt.

XXX XXX w 2012 roku zwróciła się z prośbą o zwrot kosztów za zakupione okno bądź przeliczenie wartości zakupu na poczet czynszu, przedstawiając tym samym fakturę. Nabywcą na fakturze nie była XXX XXX lecz mieszkaniec gminy Dzierzgoń. 18 stycznia 2013 roku został podpisany przez XXX XXX aneks do umowy zwiększający powierzchnię użytkową lokalu oraz powierzchnię mieszkalną. Podpisanie aneksu było następstwem bezprawnego zajęcia kolejnego pomieszczenia przylegającego bezpośrednio do wynajmowanego lokalu przez skarżącą. Skutkowało to również podwyższeniem czynszu.
W chwili obecnej czynsz wynosi 120,99 złotych miesięcznie.

26 lutego 2015 roku XXX XXX zwróciła się z prośbą o zwrot szacownego kosztu remontu na kwotę 9.000,00 złotych nie przedstawiając żadnych dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Zarzuca Gminie, że w związku z wykonaniem przez najemcę remontu został trzykrotnie podniesiony czynsz. W chwili złożenia wyżej wymienionego wniosku XXX XXX miała zaległość w opłacie czynszowej w wysokości 3.975,73 złotych.

14 lutego 2017 roku zostało wysłane uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. 04 lipca 2017 roku wypowiedziano umowę najmu z zastrzeżeniem opuszczenia
i opróżnienia lokalu do dnia 31 sierpnia 2017 roku. XXX XXX nie zastosowała się do w/w wezwania i bezprawnie zajmuje lokal. Od tego momentu XXX XXX naliczana jest opłata za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości takiej samej jak był naliczany najem (120,99 złotych miesięcznie).

W roku 2017 najemca z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach oraz Urzędu Gminy uzyskał pomoc finansową w łącznej kwocie: 38.868,78 złotych, co miesięcznie daje 3.239,07 złotych. W toku postępowania ustalono również, że konkubent XXX XXX pracuje bez umowy, co skarżącą sama potwierdziła. Następnie zaprzeczając fakt pracy konkubenta poinformowała, że nie musi on pracować i nikt go do tego nie zmusi.

Na dzień 7 września 2018 roku zaległość XXX XXX wynosi 8.462,55 złotych wraz z odsetkami. W roku bieżącym XXX XXX wpłaciła 2.109,78 złotych.

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rychliki na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 roku uznała, że wniesiona skarga na działalność Wójta Gminy Rychliki jest niezasadna, ponieważ Gmina Rychliki dokonywała niezbędnych prac remontowych w wynajmowanym lokalu. Na przestrzeni lat 2007-2018 kilkukrotnie proponowano zmianę lokalu dla poprawy warunków życia strony skarżącej. Propozycje każdorazowo zostały odrzucone. Zaległości za czynsz również były umarzane. Brak jest podstaw do zwrotu bądź ewentualnego zaliczenia na poczet zaległości za czynsz, ponieważ skarżąca nie przedstawiła żadnych faktur, w których byłaby nabywcą, i które wskazywałyby na dokonany remont.

 

Rada Gminy Rychliki po rozpatrzeniu wniesionej skargi oraz biorąc pod uwagę opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychliki działając stosownie do art. 229 pkt. 3 z ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmianami), uznała skargę XXX XXX za bezzasadną.

 

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-09-28)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-10-04 09:31:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-10-04 09:31:53)
 
 
liczba odwiedzin: 3516980

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X