☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W RYCHLIKACH

 

 ogłasza V nabór

na stanowisko pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Liczba etatów: 1

 

a. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158) tzn. osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  •  polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie

UWAGA: treść ww. przepisu należy czytać łącznie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158)

- przed wejściem w życie ustawy, była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje uprawnienia do wykonywania zawodu;

- przed dniem 1 maja 2004r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

- przed dniem 1maja 2004r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie a następnie uzyskała dyplom na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

2. obywatelstwo polskie

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe

5. nieposzlakowana opinia

 

b. Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:

• ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

• ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

• ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,

internet, poczta elektroniczna),

•umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,

•umiejętność pracy w zespole,

•odporność na stres,

•zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

•aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka

kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,

•dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,

•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

c. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 

• w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony i/lub nieokreślony.

• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

• miejsce pracy znajduje się budynku GOPS w Rychlikach oraz w środowisku na terenie gminy Rychliki.

 

d. Zakres obowiązków:

 

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi:

 

•praca socjalna w środowisku,

•dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

•udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom,

które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną

trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

•pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego

możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,

samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,

•współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych

programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

•rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych

sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości uprawnienia, poprzez

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji,

kompletowanie dokumentacji oraz opracowywanie planów pomocy dla osób potrzebujących.

•realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.

• udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

• obsługa programu „Pomost”,

• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji.

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:

 

•kierować się zasadami etyki zawodowej,

•kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności

i prawa tych osób do samostanowienia,

•przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

•udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i

dostępnych formach pomocy,

•zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu

zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

•podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie

 

e. Wymagane dokumenty:

 

• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ,

• list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy – załącznik do ogłoszenia

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu

pracownika socjalnego,

•oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik do ogłoszenia

•oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,

•oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

•oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Uwaga:

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

 

f .Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach, 14-411 Rychliki 104 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko –

pracownik socjalny” lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach,  14-411 Rychliki 104 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r. do godziny 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę).

 

g. Informacje dodatkowe

 

1. Postępowanie w sprawie naboru prowadzić będzie komisja konkursowa powołana przez Kierownika GOPS w Rychlikach. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

2. Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na wyżej wymienione stanowisko ( rozmowa kwalifikacyjna )

3. Informacja o konkursie została ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach.

4. Informacja o wynikach naboru, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach.

5. Informacji o naborze udziela Kierownik GOPS pod numerem tel. 55 248 84 73 wew. 23

 

 

 

GOPS w Rychlikach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi

kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

 

                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy                                                                                                  Społecznej w Rychlikach

                                                                                                      Bożena Helwak

Wytworzył:
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2019-03-21 12:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2019-03-21 12:19:45)
 
 
liczba odwiedzin: 3409894

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X