☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetargu

                                                                                                                                                                     Rychliki, dnia  11 stycznia 2021 r.

Nr 6840.I.10.7.2020/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1490 z późn. zm.)  -

 

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że o g ł a s z a  -  kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 35/2 o powierzchni 0,1510 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym (w zabudowie bliźniaczej), położona w obrębie geodezyjnym nr 0014 Wopity, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00023228/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) Opis nieruchomości: działka nr 35/2 o kształcie wielokąta, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 72,00 m². Dostęp z drogi gminnej, gruntowej nr 62 i  nr 101. Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – Bi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i tereny rolne.

Budynek gospodarczy murowany, z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej,  fundamenty z cegły i kamienia na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach dwuspadowy, drewniany, więźba dachowa płatwiowo - kleszczowa. Dach kryty dachówką holenderką. Brak tynkowania. Brak opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych. Budynek w sąsiedztwie drogi gruntowej, utwardzonej. Wrota drewniane. Posadzka betonowa. Budynek nieużytkowany, zużycie techniczne na poziomie 75%. 

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00023228/4 w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w tym zwarta zabudowa wsi.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny. Również uzbrojenia działki w media nabywca dokonuje na koszt własny.                                           

5) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

6)  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

 

2.  Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu (działka + budynek): 25000,00 zł – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a  ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).

 

3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się:  w dniu 19 lutego 2021 roku, w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1200.

1) Wadium: 3000,00 zł – słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w pieniądzu w kwocie: 3000,00 zł – słownie: trzy tysiące złotych 00/100, w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG Rychliki nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium – przetarg na nieruchomość 35/2 obręb Wopity  Gmina Rychliki, w dniu 19 lutego 2021 roku.

 

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  5 sierpnia 2020 roku. Wnioski nie wpłynęły. Ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości: pierwszy na dzień 22.09.2020 roku i drugi na dzień 06.11.2020 roku, zakończyły się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

5. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

7. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są  legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

8. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia nieruchomości na współwłasność wymagana jest obecność na przetargu tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

9. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

14. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

15. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

18. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515 od poniedziałku – piątku), e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i sołectwa Rejsyty.

 

 

Lokalizacja działki nr 35/2 w Wopitach

 

Działka Nr 35/2 obr. Wopity

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-01-11)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-01-12 17:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-01-12 17:43:07)

 
 
liczba odwiedzin: 3206640

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X