☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetargu

 Rychliki, dnia 18.01.2021 r.    

Nr 6840.I.9.7.2021

 

   O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j.  Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) -

Wójt Gminy Rychliki  podaje do publicznej wiadomości, że  o g ł a s z a  -  kolejny (czwarty)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  n/w nieruchomości:

 

1. Nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 144 o powierzchni 0,1149 ha, zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0015 Wysoka arkusz mapy 2, stanowiąca własność Gminy Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00067771/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

1) Opis nieruchomości: działka zabudowana budynkiem hydroforni, wyłączonej z eksploatacji, o nieregularnym kształcie z dostępem z drogi powiatowej Wysoka – Stankowo, o numerze ewidencyjnym 25. Częściowo ogrodzona siatką podwieszoną na słupkach metalowych. Na działce może znajdować się niezinwentaryzowana sieć wodociągowa. Znajdujące się na działce ujęcia wody zostały zlikwidowane. Rodzaj użytku w/g ewidencji: Bp 0,1149 ha.

Budynek byłej hydroforni jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 28,50 m², murowany, z elementów betonowych, stropodach dwuspadowy, kryty papą, wybudowany w technologii tradycyjnej. Drzwi metalowe. Na całości budynku posadzka betonowa. Budynek składa się z jednego pomieszczenia. Urządzenia w budynku zostały zdemontowane. Zużycie techniczne na poziomie 60 %.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00067771/5, w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy  mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w tym zwarta zabudowa wsi, postulowany rozwój, w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny. Również uzbrojenia działki w media nabywca dokonuje na koszt własny.

 

2. Cena nieruchomości do przetargu: działka + budynek): 17 507,00 zł – słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedem złotych 00/100.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a  ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).

3. Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

4.  Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

5. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 24 lutego 2021 roku, w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1100.

1) Wadium: 2 000,00 zł – słownie: dwa tysiące złotych 00/100.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w pieniądzu w  kwocie: 2000,00 zł – słownie: dwa tysiące złotych w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 17 lutego 2021 roku. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium - przetarg  na działkę nr 144 - obręb Wysoka Gmina Rychliki, w dniu  24.02.2021 roku.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, dla przedmiotowych nieruchomości, upłynął w dniu 30 lipca 2020 roku. Wnioski nie wpłynęły. Ogłoszone trzy przetargi ustnie nieograniczone: pierwszy na dzień 11.09.2020 roku, drugi na dzień 06.11.2020 roku i trzeci na dzień 22.12.2020 roku, zakończyły się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

7. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

9. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są  legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia nieruchomości na współwłasność wymagana jest obecność na przetargu tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

11. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

16. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

17. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

19. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

20. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515 od poniedziałku – piątku), e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i sołectwa Wysoka.

 

Lokalizacja działki nr 144, obręb Wysoka

Działka Nr 144 obr. Wysoka

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-01-18)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-01-19 14:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-01-19 14:29:14)

 
 
liczba odwiedzin: 3206617

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X