☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetargu

 

                                                                                     Rychliki, dnia  25.03.2021 r.   

Nr 6840.I.7.7.2021

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.1990 z późn. zm.) i przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1490 z póżn. zm.)  -

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że - o g ł a s z a – kolejny (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa (rolna) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 207/5 o powierzchni 1,3100 ha, niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0010 Rychliki, Gmina Rychliki, stanowiąca własność Gminy Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

1) Opis nieruchomości: działka niezbudowana, o regularnym kształcie, ukształtowanie terenu – płaskie. Dostęp z drogi powiatowej Rychliki – Gołutowo, następnie drogą gminną, nieutwardzoną, o numerze ewidencyjnym nr 199/1. Działka położona wśród terenów rolnych, przeznaczona do rolniczego zagospodarowania. Zgodnie z ewidencją gruntów rodzaj użytku: RIIIb – 1,0000 ha, RIVa – 0, 3100 ha.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00032702/7, w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny rolnej przestrzeni produkcyjnej. Na przedmiotową nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowa działka, nie jest objęta planem odbudowy i rewitalizacji.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Cena nieruchomości do przetargu: 57 434,00 zł – słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106  z późn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr  4, o godz. 1000.

1) Wadium w formie pieniężnej w wysokości: 6 000,00 zł – słownie: sześć tysięcy złotych, należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG Rychliki nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku,
w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy UG Rychliki. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium - przetarg  na działkę nr 207/5 - obręb Rychliki Gmina Rychliki, w dniu  30.04.2021 roku.

2) Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 30.07.2020 roku. Ogłoszone dwa przetargi ustne ograniczone: pierwszy na dzień 18.09.2020 roku, drugi na dzień 06.11.2020 roku i trzeci w dniu 22.12.2020 roku, zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargów (brak wadium).

 

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 z późn. zm.).

Nabycie nieruchomości rolnych:

 - przez osoby niespełniające wymogów rolnika indywidualnego oraz przez podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w sytuacjach innych niż określone w art. 2a ust. 3 pkt 1a-12 ww. ustawy możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

 

W związku z powyższym osoba ustalona na  nabywcę, nie spełniająca przesłanek określonych w ustawie kształtowaniu ustroju rolnego zobowiązana będzie do uzyskania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Uzyskana zgoda jest warunkiem do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetargu

1. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązani są przed przystąpieniem do licytacji okazać Komisji Przetargowej dowód osobisty lub paszport.

2. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu zobowiązani są przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim, które zamierzają nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia.

4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przetargu  (pokój numer 2a w Urzędzie Gminy w Rychlikach).      

5. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Nabywca otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

7. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, mają zastosowanie przepisy ustawy oz dnia 24 marca 1930 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

8. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku,  poz. 1990 z późn. zm.).

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Rychliki.

13. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz pokryć koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

16. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

17. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

18. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

19. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515 od poniedziałku – piątku), e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/ i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i sołectwa Rychliki.

 

Lokalizacja działki nr 207/5 – obręb Rychliki

Działka 207/5 obr. Rychliki

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-03-25)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-03-26 14:54:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-03-26 14:55:13)

 
 
liczba odwiedzin: 3312779

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X