☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetargu

                         Rychliki, dnia 6 maja 2021 r.

Nr 6840.I.3.1.2021

 

OGŁOSZENIE O OGŁOSZONYM  PIERWSZYM PRZETARGU

 USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 z późn. zm.)  i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1490 z późn. zm.)Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że o g ł a s z a - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 57/7 o powierzchni 0,8100 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 3, Gmina Rychliki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00032703/4, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) Opis nieruchomości: działka niezbudowana, o regularnym kształcie, dostęp z drogi gminnej gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126, położona wśród terenów rolnych. Użytkowana rolniczo. Na działce mogą znajdować się niezinwentaryzowane urządzenia  drenarskie.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00032703/4, w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na okres od dnia 01.02.2019 roku, do dnia 31.12.2021 roku.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki, uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny rolnej przestrzeni produkcyjnej.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem.

5)  Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 38 250,00 zł – słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021roku, poz. 685 z późn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7)  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

 

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 10 czerwca 2021 roku, w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1100.

1) Wadium:  4 000,00 zł – słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w pieniądzu w kwocie: 4 000,00zł – słownie: cztery tysiące złotych 00/100, w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG Rychliki nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 2 czerwca 2021 roku.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium – przetarg na nieruchomość nr 57/7 obręb Jelonki Gmina Rychliki, w dniu 10.06.2021 roku.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 29.04.2021 roku. Wnioski nie wpłynęły. 

 

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 z późn. zm.).

 

Informacje dotyczące przetargu wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 z póżn. zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy, nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz osoby, nie będące rolnikami.

W przypadku ustalenia nabywcą osoby fizycznej, która jest rolnikiem indywidualnym, nabywca przy zawieraniu umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie łącznie warunków określonych w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego tj. oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat, zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (dotyczy gminy Rychliki lub gmin graniczących z gminą Rychliki) przez okres co najmniej 5 lat oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych (z tytułu wykształcenia lub praktycznych).. 

W przypadku ustalenia nabywcą nieruchomości osoby nie będącej rolnikiem lub prowadzącej gospodarstwo położone poza Gminą Rychliki lub poza gminą graniczącą z Gminą Rychliki, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu w imieniu Skarbu Państwa, będzie przysługiwało prawo pierwokupu zbywanej przez Gminę nieruchomości.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetargu

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

2. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia nieruchomości na współwłasność wymagana jest obecność na przetargu tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa  do działania w ich imieniu  i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa).

4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku, o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 35 z póżn. zm.), jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

5. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

6. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.).

7. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

14. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

15. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

16. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

17. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 700 – 1500 i w środę od godz. 730 – 1530), e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i sołectwa Jelonki.

 

Lokalizacja działka nr 57/7 – obręb Jelonki

Działka nr 57/7 obr. Jelonki

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-05-07)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-05-07 22:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-05-07 22:24:30)

 
 
liczba odwiedzin: 3312826

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X