☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetargu

 

                 Rychliki, dnia  20 maja 2021 r.

Nr 6840.I.16.5.2020/2021

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 O OGŁOSZONYM KOLEJNYM (TRZECIM) PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020  roku, poz. 1990 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1490 z późn. zm.)  - Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że o g ł a s z a – kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 81/4 o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0010 Rychliki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

1) Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie, położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych, od kilku lat nieużytkowana, porośnięta samosiejkami drzew, zakrzaczona. Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów – ŁV. Dostęp z drogi gminnej gruntowej, śródpolnej, nie utwardzonej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2. W sąsiedztwie działki przebiega sieci wodociągowa.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00032702/7 III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości. 

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, postulowany rozwój.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5)  Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 7 400,00 zł – słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z póżn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7)  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

 

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dni 29 czerwca 2021 roku, w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1000.

1) Wadium: 1000,00 zł – słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w pieniądzu w kwocie: 1000,00 zł – słownie: jeden tysiąc złotych 00/100, w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG Rychliki nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 22 czerwca 2021 roku.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium – przetarg na nieruchomość 81/4 obręb Rychliki Gmina Rychliki, w dniu 29.06.2021 roku.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 25 listopada 2020 roku. Wnioski nie wpłynęły. Ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości: pierwszy na dzień 19.02.2021 roku i drugi na dzień 29.04.2021 roku, zakończyły się wynikiem negatywnym, brak wadium.

4. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

6. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są  legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia nieruchomości na współwłasność wymagana jest obecność na przetargu tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

13. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

16. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

17. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 700 – 1500, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl.). Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i sołectwa Rychliki.

 

Rychliki – lokalizacja działki nr 81/4

Działka nr 81/4 obr. Rychliki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-05-20)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-05-20 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-05-20 16:00:13)

 
 
liczba odwiedzin: 3312802

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X