☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYCHLIKI W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY W RYCHLIKACH

 

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  informuję, że od 12 października 2020 roku Urząd Gminy Rychliki będzie realizował bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wszystkich spraw pozostających w kompetencji urzędu w ograniczonym zakresie.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie na następujących zasadach:

 1. Wizytę w urzędzie, w celu załatwienia sprawy należy telefonicznie umówić pod numerem telefonu: 55 248 8155, w przypadku nieumówienia przez interesanta wizyty telefonicznie jego obsługa uzależniona będzie od liczby wolnych stanowisk obsługi interesanta.
 2. W Urzędzie może przebywać dwóch interesantów (tj. jedna osoba na piętrze),
  z zastrzeżeniem pkt. 5.
 3. Interesanci obowiązkowo muszą nosić maskę ochronną, a przed wejściem do urzędu zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 4. W przypadku ślubu cywilnego, udzielanego w Urzędzie Stanu Cywilnego, przebywać może w Urzędzie jednocześnie prawem przewidziana minimalna liczba interesantów niezbędna do tej czynności.
 5. Kasa Urzędu Gminy Rychliki będzie czynna w bardzo ograniczonym zakresie, dlatego wpłat proszę dokonywać na konta:
 1. podatki - Braniewsko-Pasłęcki   Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku: 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020.
 2. za odpady komunalne na swoje indywidualne konto podane we wcześniejszych zawiadomieniach lub ogólne 35 8313 0009 0000 0374 2000 0140, obowiązkowo w tytule wpłaty: imię nazwisko, adres, za odpady.
 3. za wodę i ścieki należy dokonywać na konto GZK: 11 8313 0009 0000 2873 2000 0010.

Ponadto obowiązują następujące rozwiązania w zakresie obsługi interesantów i organizacji pracy Urzędu Gminy:

 1. Urząd zapewnia możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia wpływu do urzędu poprzez wrzucenie ich do wystawionej skrzynki na korespondencję (tzw. „wrzutki”).
 2. Podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w Urzędzie od dnia 12 października 2020 r. podlegają 24 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej, należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy.
 3. Wójt Gminy Rychliki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od 8.00 do 12:00 w formie rozmów telefonicznych. W celu umówienia rozmowy należy dzwonić pod nr tel: 55 248 8155. W przypadku nieobecności Wójta interesantów w ramach rozmów telefonicznych będzie przyjmował Sekretarz Gminy. Kontakt osobisty z interesantem tyko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach dotyczących bezpośredniej obsługi interesanta, o których mowa powyżej.
 4. Jeżeli charakter sprawy nie wymaga obecności w urzędzie to zapraszamy do załatwiania spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: sekretariat@rychliki.pl lub platforma ePUAP www.epuap.gov.pl - adres skrytki: URZĄD GMINY W RYCHLIKACH).

 

Wójt Gminy Rychliki

Zbigniew LichuszewskiUWAGA! OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK, NIERUCHOMOŚCI I INNEGO MAJĄTKU GMINY


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki reprezentujący Gminę Rychliki w Rychlikach (dalej jako „Gmina”), Rychliki 86, 14-411 Rychliki.
 2. Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Mateusz Zajączkowski, z którym można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86, poczty e-mail: iod@rychliki.pl, lub pod nr tel. (58) 580 08 30.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail, informacje o stanie majątkowy, i stanie zdrowia.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących działalności samorządu terytorialnego.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, jak również podmioty świadczące działalność płatniczą.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków i zadań ustawowych będą przechowywane przez czas określony w przepisach poszczególnych aktów prawnych.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa podatkowego dotyczącego przechowywania dokumentów rachunkowych oraz przez czas przedawnienia roszczeń ze wskazanych umów.  
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.

 


 

DANE DO FAKTUR

Nabywca: Gmina Rychliki, 14-411 Rychliki 86, NIP 578-311-36-15

Odbiorca: Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86

 
__________________________________________
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Rychlikach w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z Siedzibą w Pasłęku
                                                                                                            
nr konta: 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020
_____________________________________________
                                                                               
 
URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
 
Rychliki 86    14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668            Regon: 000540995
telefon 055 248 8155, 055 248 8150          fax 055 248 8145
zarządzanie kryzysowe: 512 132 821 (prosimy o kontakt w pilnych sprawach poza godzinami pracy urzędu)
e-mail: sekretariat@rychliki.pl    
Oficjalny serwis BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
Oficjalna strona www: http://www.rychliki.pl
 
 
                                                                                                                          
 

Urząd Gminy w Rychlikach

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 3125789

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X