Ogłoszenie o przetargu

Rychliki, dnia 24 marca 2020 r.   

Nr 6840.I.10.2.2020

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o  gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 roku, z późn. zm.), w związku z art. 2a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1362) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1490)  -

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że  - o g ł a s z a - drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej (rolnej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 219/5 o powierzchni 17,2400 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Rychliki arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

1) opis nieruchomości: działka rolna, niezabudowana, o nieregularnym kształcie, od kilkunastu lat niezagospodarowana. Porośnięta roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew, głównie olchy. Położona wśród terenów rolnych i w sąsiedztwie terenów leśnych i niedalekim sąsiedztwie pojedyńczej zabudowy zagrodowej. Teren podmokły. Dojazd z drogi powiatowej nr 1187N Rychliki – Rejsyty. Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – N – 17,2400 ha.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00032702/7, w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego ważności i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny rolnej przestrzeni produkcyjnej.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 405 140,00 zł netto/brutto - słownie: czterysta pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100 netto/brutto.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106).

6) Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

 

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020r. w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr  4, o godz. 1000.

1) Wadium w pieniądzu w wysokości: 42 000,00 zł. należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy UG Rychliki. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium - przetarg  na działkę nr 219/5 -  obręb Rychliki Gmina Rychliki, w dniu  30.04.2020 roku.

2) Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 04.09.2019 roku.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu ograniczonego

Wybór formy przetargu, jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1362). Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnych w rozumieniu  przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 cyt. ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy, nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.  5 ust. 2 i 3.

 

Osoby, które mogą wziąć udział w przetargu

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne. Rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1362) jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

• jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnymi posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha;

• posiada kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;

• co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego (uwaga do okresu zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo  była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego);

• prowadzi przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to gospodarstwo (pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie i posiada kwalifikacje rolnicze.

 

Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała

• wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe  lub,

• tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

• wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

• wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

 

Za staż pracy, o którym mowa wyżej, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna

• podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

• prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha, stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

• była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

• wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

• odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Za staż pracy, uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku, o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. poz. 310).

 

Warunki uczestnictwa w przetargu

Pisemne zgłoszenia do uczestnictwa w przetargu (wzór nr 1) mogą składać wyłącznie rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają miejsce zamieszkania w Gminie Rychliki lub w gminie graniczącej z Gminą Rychliki, którzy wpłacą wadium w wymaganej wysokości, w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wraz z niezbędnymi załącznikami – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem i spełnią inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie - Urzędu Gminy w Rychlikach, pokój numer 1, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku do godz. 1400, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa – I przetarg ustny ograniczony - dz. nr 219/5 o pow. 17,24 ha, obręb Rychliki Gm. Rychliki”, wraz z wymienionymi niżej dokumentami (aktualne oryginały niżej opisanych dokumentów wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą ich złożenia):

1) Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór nr 2);

2) Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, prawo użytkowania wieczystego oraz będących  w samoistnym posiadaniu, a także dzierżawionych przez rolnika indywidualnego. Oświadczenie dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw oraz o okresie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Oświadczenie jest składane ze świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (wzór nr 3);

2) Kopia świadectwa (dyplomu) potwierdzającego kwalifikacje rolnicze i zaświadczenie potwierdzające staż pracy w rolnictwie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ust. 3 i ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;  

3) Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały (co najmniej 5 lat) – zaświadczenie z ewidencji ludności, wydane przez gminę nie wcześniej niż 2 miesiące przed wskazanym w niniejszym ogłoszeniu terminem przetargu (o ile w tym czasie nie nastąpiła zmiana miejsca zameldowania). Do okresu 5 - letniego zameldowania, o którym mowa powyżej, zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, z warunkami przetargu i z przedmiotem przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - (wzór nr 4);

5) Dowód wpłaty wadium.

 

• W przypadku wspólności ustawowej - wadium wnoszą oboje małżonkowie.

• W przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu i wymagane dokumenty w niniejszym ogłoszeniu mogą być złożone tylko przez jednego współmałżonka spełniającego w/w warunki.

• Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

 

Wzory dokumentów jako załączniki do niniejszego ogłoszenia, można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach (pok. nr 2a) lub ze strony internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, zakładka – gospodarka nieruchomościami – przetargi.

 

• W przetargu mogą uczestniczyć osoby zakwalifikowane do przetargu (zgodnie z listą), które wpłacą wadium w wymaganej wysokości, w wyznaczonym terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem i spełnią inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

• Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do udziału w przetargu oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w przetargu oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych z zaznaczeniem brakujących dokumentów, zostaną wywieszona w dniu 27.04.2020 roku, do godz. 1200 na tablicy ogłoszeń (parter) Urzędu Gminy w Rychlikach, 14-411 Rychliki.

Osoby wymienione na liście, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu mają możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów do dnia 28.04.2020 roku, do godz. 1200

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w przetargu oraz lista osób niezakwalifikowanych do przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach w terminie do dnia 29.04.2020 roku, do godz. 1200.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetargu

1. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązani są przed przystąpieniem do licytacji okazać Komisji Przetargowej dowód osobisty lub paszport.

2. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim, które zamierzają nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia.

4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przetargu  (pokój numer 2a w Urzędzie Gminy w Rychlikach).                

5. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

7. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Rychliki.

12. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz pokryć koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

13. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

15. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

16.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

18. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2a tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku), e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Treść ogłoszenia do pobrania ze strony internetowej BIP Rychliki (http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i strony Gminy Rychliki: www.rychliki.pl. Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Obręb Rychliki, działka nr 219/5

Rychliki 219/5


Wytworzył:
Zbigniew Lichuszewski
(2020-03-24)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2020-03-25 08:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2020-03-25 08:21:20)