Rychliki, dnia 16.09.2020 r.

Nr 6840.I.14.1.2020 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020  roku, poz. 65 roku, z późn. zm.) i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1490)  -

 

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że o g ł a s z a - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rychliki:

 

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 214/4 o powierzchni 0,0160 ha, niezabudowana, położona w  Kiersitach, obręb geodezyjny nr 0005 Krupin, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00029021/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

1) Opis nieruchomości: działka o regularnym kształcie (z wydłużoną po jednej stronie wypustką), porośnięta trawą, położona w sąsiedztwie jeziora Korsuń, terenów zabudowy rekreacji indywidualnej. Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów – PsIII. Dostęp z drogi gminnej gruntowej, nieutwardzonej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8, dalej działką służącą jako droga o numerze ewidencyjnym 214/19.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00029021/5 - Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości. 

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość obowiązuje mpzp. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Krupin, Gmina Rychliki,  uchwalonym  Uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 30.12.2015 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego  2016 roku, pod poz.745), działka nr 214/4 obręb Krupin oznaczona jest symbolem ML1 - przeznaczenie  podstawowe: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 21 718,00 zł netto – słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemnaście złotych netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7)  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

 

8) Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 21 października 2020 roku, w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1100.

- Wadium w kwocie: 3000,00 zł – słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

 

9) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

10) Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w formie pieniężnej w kwocie: 3000,00 zł – słownie: trzy tysiące złotych 00/100, w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG Rychliki nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 14 października 2020 roku.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium – przetarg na nieruchomość 214/4 obręb Krupin Gmina Rychliki, w dniu 21.10.2020 r.

 

2. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 214/5 o powierzchni 0,0149 ha, niezabudowana, położona w  Kiersitach, obręb geodezyjny nr 0005 Krupin, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00029021/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

1) Opis nieruchomości: działka o regularnym kształcie, teren płaski wydłużonym kształcie, porośnięta trawą, położona w sąsiedztwie  jeziora Korsuń, terenów zabudowy rekreacji indywidualnej. Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów – PsIII. Dostęp z drogi gminnej gruntowej, nie utwardzonej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 190, dalej działką służącą jako droga o numerze ewidencyjnym 180, 181/4, 25/5 i 214/6 214/19 lub z drogi gminnej nieutwardzonej o numerze ewidencyjnym 8, dalej działką służącą jako droga o numerze ewidencyjnym 214/19 i działką nr 214/20.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00029021/5 - Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości. 

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość obowiązuje mpzp. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Krupin, gmina Rychliki,  uchwalonym  Uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 30.12.2015 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego  2016 roku, pod poz.745), działka nr 214/4 obręb Krupin oznaczona jest symbolem ML1 - przeznaczenie  podstawowe: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 20 913,00 zł netto – słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100 netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7)  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

 

8) Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 21 października 2020 roku, w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1200.

- Wadium w kwocie: 3000,00 zł – słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

 

9) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

10) Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w formie pieniężnej w kwocie: 3000,00 zł – słownie: trzy tysiące złotych 00/100, w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG Rychliki nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 14 października 2020 roku.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium – przetarg na nieruchomość 214/5 obręb Krupin Gmina Rychliki, w dniu 21.10.2020 r.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  9 września 2020 roku. Wnioski nie wpłynęły. 

4. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

6. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia nieruchomości na współwłasność wymagana jest obecność na przetargu tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

8. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35).

9. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

14. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

15. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki. Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

18. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515 od poniedziałku – piątku), e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i sołectwa Krupin-Kiersity.


Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-09-17)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-09-17 17:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-09-17 17:27:53)