Rychliki, dnia 18.09.2020 r.

 

Nr 6840.I.7.2.2020

 

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 18 września 2020 r. na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 18.09.2020r.ogłoszony został pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej (rolnej) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 207/5  o powierzchni 1,3100 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Rychliki, Gmina Rychliki, stanowiąca własność Gminy Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 75 505 zł, słownie - siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć złotych 00/100.

• Wysokość wadium: 8000,00 zł – słownie: osiem tysięcy złotych 00/100.

• Wadium: nie wpłynęło żadne wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (brak wadium).

 


Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-09-18)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-09-18 14:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-09-18 14:51:33)