.                                                                                                                             Rychliki, dnia  21.09.2020 r.

Nr 6840.I.15.4.2019.2020

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o  gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j.  Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1490)

Wójt Gminy Rychliki  podaje do publicznej wiadomości, że  o g ł a s z a  -  kolejny (piąty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 4/36 o powierzchni 0,1224 ha, niezabudowana, położona w Kiersitach, obręb geodezyjny Krupin, arkusz mapy 2, Gmina Rychliki, dla której w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00068467/8;

 

1) Opis nieruchomości: działka położona w części południowo – wschodniej miejscowości Kiersity, w bliskiej odległości od jeziora „Korsuń’ (ok. 60m). Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny rolne. Kształt regularny. Ukształtowanie terenu - płaskie. Działka porośnięta trawą. Zgodnie z ewidencją gruntów - rodzaj użytku – RIVa. Dojazd do działki z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 12, dalej drogą wewnętrzną gruntową, o numerze ewidencyjnym 4/8 i 4/34. Miejscowość Kiersity położona jest w odległości ok. 8 km od miejscowości Rychliki (siedziby Gminy),

2) W księdze wieczystej KW nr EL1E/00068467/8, w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości.

3) Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Krupin, Gmina Rychliki, który zatwierdzony został Uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego 2016 roku, poz.745), działka nr 36 obręb Krupin oznaczona została w terenie elementarnym symbolem MNU2, jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, rozumianej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi. Przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy  z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny. Również na koszt własny inwestor dokonuje uzbrojenia w media.

 

2. Cena nieruchomości do przetargu: 39 948,00 zł netto, słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100 netto. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).  Stawka VAT na dzień sporządzenia wykazu wynosi 23%.

 

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7)  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

 

3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 27 października 2020 roku, w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1000.

1) Wadium: 4000,00 zł – słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w pieniądzu w  kwocie: 4000,00 zł – słownie: cztery tysiące złotych, w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG Rychliki nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia  20 października 2020 roku.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłata po terminie skutkuje nie dopuszczeniem do przetargu, Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy UG Rychliki.

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, dla przedmiotowych nieruchomości, upłynął w dniu 10 stycznia 2020 roku. Wnioski nie wpłynęły. Ogłoszone przetargi: pierwszy na dzień 25 lutego 2020 roku, drugi na dzień 23 kwietnia 2020 roku, trzeci na dzień 9 czerwca 2020 roku i czwarty w na dzień 11 września 2020 roku, zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.   

5. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

7. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

8. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia nieruchomości na współwłasność wymagana jest obecność na przetargu tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

9. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 2a UG, w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).  

10. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku, o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 35), jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

11. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

12. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.).

13. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

14. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

15. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

17. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

18. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

19. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

20. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

21. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

22. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy Urzędu od 715 - 1515 (od poniedziałku – piątku), e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/ i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i sołectwa Krupin - Kiersity.

 

 

Obręb Krupin miejscowość Kiersity, działka nr 4/36

Działka nr 4/36 obr. Krupin

 


Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-09-21)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-09-21 16:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-09-21 16:58:44)