Rychliki, dnia 22.09.2020  r.

Nr 6840.I.10.3.2020  

 

 

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 września 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 22.09.2020 r. został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/2 o powierzchni 0,1510 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym (w zabudowie bliźniaczej), położona w obrębie geodezyjnym nr 0014 Wopity, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00023228/4;

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: (działka + budynek): 25000,00 zł – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.

• Wysokość wadium: 3 000,00 zł.

• Wadium: wpłynęło 1 wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, oferent, który wpłacił wadium nie przystąpił do przetargu.

 

 


Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-09-22)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-09-22 14:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-09-22 14:15:37)