Rychliki, dnia 22.09.2020  r.

Nr 6840.I.11.2.2020

 

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 września 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 22.09.2020 r. ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/67 o powierzchni 0,0594 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 Krupin, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00068463/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 8 500,00 zł – słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100.

• Wysokość wadium: 1000,00 zł – słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

• Wadium: nie wpłynęło żadne wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0.

• Nabywca nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).

 


Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-09-22)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-09-22 14:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-09-22 14:17:29)