Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 22 marca 2016 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki oraz ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu tych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.

 

                                                                                                    

           Rychliki, dnia 22 marca 2016r.

Nr 6840.I.3.2016       

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1774)  - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu n/w nieruchomości:

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 148/15 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr  EL1E/00032702/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

1) opis nieruchomości: działka położona jest w południowej części miejscowości Rychliki, teren działki z lekkim spadkiem, nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską i wysoką (samosiejki). Granice działki o kształcie wielokąta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Na działce znajduje się  słup. Dojazd z drogi powiatowej Rychliki – Gołutowo nr 1185N, na drogę wewnętrzna gminną (częściowo utwardzoną płytami Jumbo). Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – PsIII.  Istnieje możliwość uzbrojenia w podstawowe media (sieć wodociągowa i elektryczna w pobliżu).

 

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00032702/7 brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej,  istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

5) Cena nieruchomości: 21 384,00 zł  – słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100.

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

 

2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 148/14 o powierzchni 0,0700 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr  EL1E/00032702/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

1) opis nieruchomości: działka położona jest w południowej części miejscowości Rychliki, teren działki z lekkim spadkiem, nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską i wysoką (samosiejki). Granice działki o kształcie zbliżonym do kwadratu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Na działce znajduje się  słup. Dojazd z drogi powiatowej Rychliki – Gołutowo nr 1185N, na drogę wewnętrzna gminną (częściowo utwardzoną płytami Jumbo). Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – PsIII. Istnieje możliwość uzbrojenia w podstawowe media (sieć wodociągowa i elektryczna w pobliżu).

 

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00032702/7 brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej,  istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: n niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

5) Cena nieruchomości: 17 170,00 zł – słownie: siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100.

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

 

4. Nieruchomości zwolnione są  z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

5. Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 10 maja 2016r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  10 maja 2016r.

7.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.

8. Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

9. Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie ustawowych terminów.

10. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 23 marca 2016 r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i www.rychliki.pl.

                  Treść wykazu na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

                  11. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

 

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2016-03-22)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2016-03-22 13:47:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2016-03-22 13:50:04)