Informacja o wyniku przetargu

Rychliki, dnia 23.12.2020 r.

 

Nr 6840.I.7.6.2020

 

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 grudnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy.

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że na dzień 22.12.2020 r. ogłoszony został trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej (rolnej) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 207/5  o powierzchni 1,3100 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Rychliki, Gmina Rychliki, stanowiąca własność Gminy Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 60 434,00 zł – słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106  z późn. zm.).

• Wysokość wadium: 7000,00 zł – słownie: siedem tysięcy złotych 00/100.

• Wadium: nie wpłynęło żadne wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (brak wadium).

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-12-23)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-12-23 10:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-12-23 10:51:41)