2021-01-13 / Nieruchomości do sprzedaży dz. nr 146/26 oraz 146/27 obr. Jelonki

              Rychliki, dnia 13.01.2021 roku

Nr 6840.I.1.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu, n/w nieruchomości:

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 146/26 o powierzchni 0,1493 ha, rodzaj użytku: RIVa, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00032703/4, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) Opis nieruchomości: działka niezbudowana, o nieregularnym kształcie, dostęp z wydzielonej drogi gminnej gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/18, położona w sąsiedztwie nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i drogi wojewódzkiej nr 527 Pasłęk – Dzierzgoń. W odległości  ok. 0,5 km od Kanału Elbląskiego i ok. 6 km od drogi ekspresowej S7. Wzdłuż drogi wewnętrznej nr 146/18 przebiega sieć wodociągowa. Pozostałe media w niedalekim sąsiedztwie. Na działce mogą znajdować się  niezinwentaryzowane urządzenia  drenarskie.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00032703/4, w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki, uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, postulowany rozwój.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny. Również uzbrojenia działki w media nabywca dokonuje na koszt własny.

5) Cena nieruchomości do przetargu: 54 500,00 zł – słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100.

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7) Sprzedaż w drodze przetargu.

 

2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 146/27 o powierzchni 0,1511 ha, rodzaj użytku: RIVa, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00032703/4, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) Opis nieruchomości: działka niezbudowana, o regularnym kształcie, dostęp z wydzielonej drogi gminnej gruntowej nieutwardzonej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/18, położona w sąsiedztwie nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i drogi wojewódzkiej nr 527 Pasłęk – Dzierzgoń. W odległości  ok. 0,5 km od Kanału Elbląskiego i ok. 6 km od drogi ekspresowej S7. Wzdłuż drogi wewnętrznej nr 146/18 przebiega sieć wodociągowa. Pozostałe media w niedalekim sąsiedztwie. Na działce mogą znajdować się  niezinwentaryzowane urządzenia  drenarskie.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00032703/4, w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń osób trzecich wobec tej nieruchomości.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku, położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, postulowany rozwój.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny. Również uzbrojenia działki w media nabywca dokonuje na koszt własny.

5) Cena nieruchomości do przetargu: 55 950,00 – słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100.

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7) Sprzedaż w drodze przetargu.

3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2174 z późn. zm.).

4. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 03 marca 2021 roku,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia 03 marca 2021 roku.

5.  W razie uchybienia terminów podanych w pkt. 4, pierwszeństwo wygasa.

6. Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie ustawowych terminów.

7.  Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 14.01.2021 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i sołectwa Jelonki oraz publikację na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.i stronie Gminy Rychliki: www.rychliki.pl.

8. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku), e-mail: nieruchomości@rychliki.pl.

 

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-01-13)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-01-13 20:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-01-13 20:07:22)