Konkurs na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym

 

 

 

WÓJT GMINY

 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZLECENIE ZADAŃ

 

 

ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

 

DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE GMINY RYCHLIKI

I. Rodzaj zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach .

 

II. Na realizację wyżej wymienionych zadania przeznaczono w budżecie Gminy Rychliki środki w wysokości 35 000,00 zł, w tym na wyżej wymienione zadania odpowiednio:

  1. 35 000,00zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w uchwale nr II/23/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2012 w sprawie programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki.

 

IV. Warunki i terminy realizacji powierzonych zadań:

1. Organizacja pozarządowa winna prowadzić działalność na terenie Gminy Rychliki.

2. Zadanie winno w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej ubiegającej się o dotację.

3. Organizacja przystępująca do konkursu zapewni mieszkańcom Gminy Rychliki możliwość nieodpłatnego korzystania z oferty wynikającej z realizacji powierzonego zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2012r. przez przedmiot składający ofertę.

 

V. Termin i inne warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rychliki, Rychliki 86, 14-411 Rychliki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2012 roku do godz. 15.15 (decyduje termin doręczenia do adresata) w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym – 2012r.”.

2. Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 nr 6, poz. 25).

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 1000 w sali nr 4 Urzędu Gminy Rychliki.

2. Wybór ofert nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ich publicznego otwarcia.

3. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale nr w uchwale nr II/23/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2012 w sprawie programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki

4. Komisja dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

? celowość realizacji określonego zadania publicznego,

? możliwości realizacji zadania przez daną organizację,

? kalkulację kosztów realizacji zadania,

? wywiązywanie się z umów w latach poprzednich.

 

VII. Informacje nt. zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2010 i 2011r.:

 

2010 r.

1. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 790 000,00zł

2. zakresie upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną 16 000,00zł

 

2011 r.

1. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 468 384,00 zł

2. zakresie upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną – 30 000,00zł

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Wójt Gminy Rychliki zastrzega prawo unieważnienia konkursu w przypadku:

braku ofert, żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa sporządzona w formie pisemnej pomiędzy Gminą Rychliki a oferentem.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu docelowymi podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Rychliki.

5. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Rychliki. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Rychliki - pobierz

Wójt Gminy Rychliki

Henryk Kiejdo

Wytworzył:
Tomasz Kucej
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2012-04-04 11:26:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2012-04-05 08:23:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki