☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr VI/37/2014

U C H W A Ł A  Nr VI/37/2014

RADY  GMINY  RYCHLIKI

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki.

 

                   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami) - Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.    Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki zwane dalej „Studium”.

 

2.      Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1)   Część tekstowa Studium pt.: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychliki. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gminy Rychliki.” jako załącznik nr 1 do uchwały.

2)   Mapa w skali 1:25 000 pt.: „Gmina Rychliki. Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychliki. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gminy Rychliki” jako załącznik nr 2 do uchwały.

3)   Tekst: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychliki. Kierunki rozwoju przestrzennego Gminy Rychliki” i stanowi załącznik nr 3 do uchwały;

4)   Mapa w skali 1:25 000 pt.: „Gmina Rychliki. Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Kierunki rozwoju przestrzennego Gminy Rychliki”  i stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5)   Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

6)   Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr IV/31/2001 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Załączniki:

1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY RYCHLIKI

2. UWARUNKOWANIA - ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

3. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY RYCHLIKI

4. KIERUNKI - ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

Wytworzył:
Halina Zbróg
(2014-08-26)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2014-09-30 13:08:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2015-07-16 14:26:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 299328