Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.10.2015 r. - Krupin

Załącznik do Zarządzenia Nr 87/2015 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 05 października 2015 r., w sprawie: w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Krupinie, obręb geodezyjny Krupin, stanowiącego własność Gminy Rychliki oraz ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu tego lokalu do sprzedaży.

                                                

  Rychliki, dnia 05 października 2015r.

Nr 6840.I.6.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYEJ  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U z 2015, poz. 782 z późn. zm.) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny:

 

1 Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 51,55 m² położony w Krupinie, wpisany do księgi wieczystej nr EL1E/00067963/8, w budynku mieszkalnym nr 7, wraz z udziałem wynoszącym 158/1000 części wspólnych i niepodzielnych budynku i urządzeniach oraz udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/24  o powierzchni użytkowej 0,1234 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o 6-ciu lokalach mieszkalnych, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00056555/5 i 1/9 udziału w działce oznaczonej nr 4/21 o powierzchni 0,0193 ha, zabudowanej szambem  (do którego podłączony jest przedmiotowy lokal), wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00061937/5, położone w Krupinie, obręb geodezyjny Krupin  arkusz mapy 2 Gmina Rychliki, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Lokal obciążony jest umową najmu zawartą w dniu 2.01.2002 r. na czas nieoznaczony.

 

1) opis nieruchomości: lokal usytuowany jest na parterze i poddaszu użytkowym budynku (budynek o 2 kondygnacjach). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 51,55 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,02 m² i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 13,13m², w odrębnym budynku gospodarczym położonym na działce nr 4/24. W skład lokalu wchodzą: 1 pokój, kuchnia, wc i  przedpokój położone na parterze budynku i 1 pokój i przedpokój położone na poddaszu użytkowym budynku. Wejście do lokalu niezależne. W lokalu znajduje się: instalacja wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna.

Ogrzewanie: piece kaflowe. Ścieki bytowe z lokalu odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, znajdującego się na działce nr 4/21.

Opis techniczny budynku: budynek wykonany z cegły, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana, kominy z cegły, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej, stolarka okienna PCV/drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna płytowa.

 

Dostęp do działki nr 4/24 z drogi gminnej (o nieutwardzonej nawierzchni) nr 4/23. Uzbrojenie działki: energia, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Najbliższe otoczenie zabudowa mieszkaniowa.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00067963/8, EL1E/00056555/5 i EL1E/00061937/5 brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: Na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej w istniejącej zabudowie, w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: nie dotyczy

5) Cena nieruchomości:  33 706,00 zł - słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset sześc złotych 00/100 zł, w tym: cena lokalu: 29 189,00 zł; cena udziału w działce nr 4/24: 4 129,00 zł i  udział w działce nr 4/21: 388,00 zł.

6) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

8) Przy nabyciu praw własności do lokalu nabywca zobowiązany jest oprócz należnej ceny nabycia pokryć koszty związane  z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży. 

3. Nieruchomość opisana w pkt. 1  zwolniona jest  z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

4. Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia  25 listopada 2015 r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  25 listopada 2015 r.

3) jest najemca lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

6.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.

7. Termin i forma zapłaty należności określona zostanie szczegółowo w protokole rokowań, w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

8. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 06 października 2015 r.   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin – Kiersity.  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i www.rychliki.pl.

9. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2015-10-05)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2015-10-05 12:17:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2015-10-05 12:23:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki