Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej Rejsyty

Załącznik do Zarządzenia  NR 102 /2015  Wójta Gminy Rychliki  z dnia  02 grudnia 2015r

 

6840.5.3.2015       

                                                                                                  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j.  Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490) –

Wójt Gminy Rychliki - o g ł a s z a  - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości lokalowej:

1. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 2, wraz z udziałem wynoszącym 0,170 części wspólnych i niepodzielnych budynku i udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/7  o pow. 0,3589 ha, położonej w Rejsytach,  w obrębie geodezyjnym Wopity arkusz mapy 3 Gmina Rychliki, na której znajduje się budynek nr 2 wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00075340/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) Opis nieruchomości: lokal usytuowany jest na parterze budynku (budynek o 2 kondygnacjach z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony), ze wspólnym wejściem. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,70 m². W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 8,00 m², znajdujące się w budynku mieszkalnym i pomieszczenie gospodarcze w odrębnym budynku gospodarczym położonym na działce nr 5/7. Ogrzewanie c.o etażowe. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.  Budynek wybudowany metodą tradycyjną, podłączony jest do zbiornika bezodpływowego. Nabywca we własnym zakresie ponosi koszty wywozu nieczystości płynnych.

Działka nr 5/7 położona jest na obrzeżach miejscowości, Rejsyty, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 17/3. Uzbrojenie działki: energia, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Dotychczas w budynku wyodrębnione zostały 4 lokale mieszkalne. Najbliższe otoczenie zabudowa mieszkaniowa.

2) W księdze wieczystej EL1E/00075340/4, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich

3) Przeznaczenie nieruchomości: Na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa w tym zwarta zabudowa wsi

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.03.2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199) i ustawy z  dnia  7 lipca  1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).

5) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie dotyczą.

2. Cena wywoławcza nieruchomści:  43 305,00 zł – czterdzieści trzy tysiące trzysta pięć złotych.   

3. Termin i miejsce przetargu: Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 15 stycznia 2016 r. w Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. 2A,  o godz. 1000.

1) Wadium 3500,00 zł.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 864,00 zł oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0274 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 11 stycznia 2015r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

4. Nieruchomość opisana w pkt. 1  zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dla  przedmiotowej nieruchomości, upłynął w dniu 10 listopada 2015r.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

7. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

8. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

9. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

10. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.).

11. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

16. Przystępujący do przetargu zapoznani zostaną z regulaminem przetargu.

17. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia i kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz pokryć koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

18. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

19. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

20. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

21. Bliższych informacji dotyczących przetargu można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku). Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu. 

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2015-12-02)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2015-12-02 09:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2015-12-02 09:51:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki