05.01.2016 - Lokal mieszkalny Krupin

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 6 położonego w Krupinie, obręb geodezyjny Krupin, stanowiącego własność Gminy Rychliki oraz ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu tego lokalu do sprzedaży w drodze przetargu.

 

                                                                                                    

           Rychliki, dnia 05 stycznia 2016r.

Nr 6840.I.1.2016       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYEJ  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny:

 

1 Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 59,06 m², w budynku nr 6 położonym w Krupinie,  wpisany do księgi wieczystej nr EL1E/00067958/0, wraz z udziałem wynoszącym 362/1000 części wspólnych i niepodzielnych budynku i urządzeniach oraz udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/19 o powierzchni 0,0941 ha (zabudowanej budynkiem mieszkalnym o czterech lokalach mieszkalnych), wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00056544/5 i 1/9 udziału w działce oznaczonej nr 4/21 o powierzchni 0,0193 ha, zabudowanej szambem (do którego podłączony jest przedmiotowy lokal), wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00061937/5, położone w Krupinie, obręb geodezyjny Krupin  arkusz mapy 1 Gmina Rychliki.

 

1) opis nieruchomości - lokalu: lokal nr 1 usytuowany jest na dwóch kondygnacjach (parterze i poddaszu użytkowym budynku), z oddzielnym wejściem. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,06 m². W skład lokalu wchodzi: 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i 2 przedpokoje usytuowane na parterze budynku oraz 1 pokój i garderoba usytuowane na poddaszu budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 31,50 m². Ogrzewanie etażowe - piece. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ścieki bytowe z lokalu odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, znajdującego się na działce nr 4/21. Nabywca we własnym zakresie ponosi koszty wywozu nieczystości płynnych. 

Opis techniczny budynku: budynek nr 6 posiada 2 kondygnacje (parter i poddasze użytkowe), podpiwniczony, wybudowany w technoligii tradycyjnej. Ściany konstrukcyjne, działowe i kominy wykonane z cegły. Stropy, konstrukcja dachu i schodów drewniana, pokrycie dachu – eternit. Obróbki blacharskie, rynny spustowe – z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna płytowa. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy – szambo na działce nr 4/21). Budynek wymaga remontu.

Działka nr 4/19 o kształcie wiekokąta, położona jest w południowo – wschodniej części miejscowości Krupin (na obrzeżu),  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.  Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni częściowo utwardzonej płyty betonowe, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/2. Uzbrojenie działki: energia, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00067958/0, EL1E/00056544/5 i EL1E/00061937/5, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych

 

 

jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej w istniejącej zabudowie, w tym zwarta zabudowa wsi.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

5) Cena nieruchomości:  38 560,00 zł - słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 zł, w tym: cena lokalu: 30 429,00 zł; cena udziału w działce nr 4/19: 7 743,00 zł i  udział w działce nr 4/21: 388,00 zł.

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

3. Nieruchomość opisana w pkt. 1  zwolniona jest  z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

4. Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 26 lutego 2016r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  26 lutego 2016 r.

6.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.

7. Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

8. Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie ustawowych terminów.

9. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 07 stycznia 2016 r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin – Kiersity. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i www.rychliki.pl.

                  Treść wykazu na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

               10. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2016-01-05 14:39:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2016-01-05 14:40:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki