Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Krupin.

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2016 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium.

 

                                                                                                    

         Rychliki, dnia 07 kwietnia 2016r.

Nr 6840.I.2.4.2016    

                                                                                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j.  Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490) –

Wójt Gminy Rychliki - o g ł a s z a  - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości:

I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 4/16 o powierzchni 0,0036 ha, zabudowana – budynkiem gospodarczym, położona w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr  EL1E/00068384/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) opis nieruchomości: budynek gospodarczy o powierzchni 16,00m² w zabudowie szeregowej, murowany z cegły, nieotynkowany. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. Wyposażony w instalację elektryczną. Budynek w złym stanie technicznym.

Działka nr 4/16 o kształcie prostokąta, nieogrodzona. Dojazd  z drogi gminnej nr 9/2 (częściowo utwardzonej płytami) i drogi gruntowej nr 4/18. Położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Uzbrojenie działki: sieć elektryczna.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00068384/2 brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej w istniejącej zabudowie, w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

5) Cena wywoławcza nieruchomości:  2 247,00 zł  – słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 00/100.

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

I.2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 13 maja 2016 r. w Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. 2A,  o godz. 1100.

1) Wadium 200,00 zł.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 431,30 zł oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0274 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 9 maja 2016r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu  oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

 

II. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 5/61 o powierzchni 0,0952 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, Gmina Rychliki,  wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00068463/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) opis nieruchomości: działka w kształcie trapezu, teren działki płaski, niezabudowany, nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą, zachwaszczony.  Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – RIIIb.

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00068463/0 brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej w istniejącej zabudowie, w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

5) Cena wywoławcza nieruchomości:  17 412,00 zł  – słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100.

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 13 maja 2016 r. w Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. 2A,  o godz. 1200.

1) Wadium 2000,00 zł.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 320,80 zł oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0274 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 9 maja 2016r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

 

III. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 4/50 o powierzchni 0,0138 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00068463/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) opis nieruchomości: działka w kształcie trapezu, teren działki płaski, niezabudowany, nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą, zachwaszczony.  Zgodnie z ewidencja gruntów – rodzaj użytku – RIIIb.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00068463/0 brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej w istniejącej zabudowie, w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

5) Cena wywoławcza  nieruchomości:  1 740,00 zł  – słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści złotych  00/100.

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 13 maja 2016 r. w Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. 2A,  o godz. 1300.

1) Wadium 100,00 zł.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 320,80 zł oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0274 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 9 maja 2016r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

 

IV. Nieruchomości opisana w pkt. I,II,III  zwolnione są z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

V. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dla przedmiotowych nieruchomości, upłynął w dniu 26 lutego 2016r.

VI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

VIII. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

IX. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

X. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.).

XI. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

XII. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XIII. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

XIV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

XV. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

XVI. Przystępujący do przetargu zapoznani zostaną z regulaminem przetargu.

XVII. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia i kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz pokryć koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

XVIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XIX. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XX. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

XXI. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku). Nieruchomości można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.  

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2016-04-08)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2016-04-08 14:54:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2016-04-08 14:55:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki