Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Kiersity

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 20 kwietnia 2016 r., w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Rychliki, ustalenia ceny sprzedaży oraz ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

 

 

       

   Rychliki, dnia 20 kwietnia 2016r.

Nr 6840.I.5.2016       

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1774)  - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rychliki przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej n/w nieruchomość:

 

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 204/16 o powierzchni 0,0131 ha (rodzaj użytku BIV), położona w obrębie geodezyjnym Krupin miejscowość Kiersity, arkusz mapy 2, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00029021/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 148, ponieważ nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

 

1) opis nieruchomości: przedmiotowa działka położona jest we wschodniej części miejscowości Kiersity (w bardzo bliskiej odległości od jeziora „Korsuń”. Teren płaski, porośnięty nasadzeniami drzew i krzewów. Działka niezabudowana, nieuzbrojona. Jej granice tworzą wydłużony pas gruntu. Sąsiedztwo stanowią tereny rekreacji indywidualnej i droga gminna. Miejscowość Kiersity położona jest ok. 1,5 km od miejscowości Krupin. Dojazd do miejscowości Kiersity: od Krupina drogą wojewódzką nr 527 (ok. 0,5 km) i ok. 1 km drogą gminną.

 

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00029021/5, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową działkę oraz działkę nr 148 opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 grudnia 2015r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części obrębu geodezyjnego Krupin, gmina Rychliki (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego 2016r. pod poz. 745). Zgodnie z uchwalonym planem nieruchomości te położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę rekreacji indywidualnej.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

5) Cena nieruchomości: 4675,00 zł netto – słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć  złotych 00/100 netto. Do ceny doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), według stawki obowiązującej w dniu zapłaty ceny sprzedaży.

6) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej – w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 148, ponieważ nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10 -  nie dotyczą.

2. Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w pkt. 1  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 9 czerwca 2016r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  9 czerwca 2016r.

4.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.

5. Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 270,60 zł oraz koszt zawarcia umowy notarialnej i koszt opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

6. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 21 kwietnia 2016 r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin - Kiersity. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie: http://rychliki.pl/.

                  Treść wykazu na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

                  8. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2016-04-20)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2016-04-20 13:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2016-04-20 13:24:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki