Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (udział) Wysoka

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 20 kwietnia 2016 r, w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży 1/8 udziału Gminy w nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 62, nr 55 i nr 127, położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka,  ustalenia ceny sprzedaży oraz ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu tych udziałów do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela tych nieruchomości.

 

        

   Rychliki, dnia 20 kwietnia 2016r.

Nr 6840.I.6.2016       

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1774) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rychliki przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej n/w nieruchomości:

 

1. Udział Gminy w wysokości 1/8 części w nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 62 o powierzchni  0,0220 ha (rodzaj użytku – B - zabudowanej budynkiem mieszkalnym), nr 55 o powierzchni 0,0070 ha (rodzaj użytku – Bi - zabudowanej budynkiem gospodarczym) i nr 127 o powierzchni 0,0498 ha (rodzaj użytku –RIIIa – niezabudowanej), położne w obrębie geodezyjnym Wysoka, arkusz mapy 2, wpisane do księgi wieczystej nr EL1E/00045889/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaściciela tych nieruchomości.

 

1) opis nieruchomości: działka nr 62 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w którym znajduje się lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 58,40m², składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej.

Opis techniczny budynku: budynek częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką; stolarka okienna – PCV; stolarka drzwiowa wewnętrzna – płytowa; stolarka drzwiowa zewnętrzna – PCV; komin murowany. Dojazd z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 20, dalej drogą gminną wewnętrzną o numerze ewidencyjnym 53.

Działka nr 55 zabudowana - budynkiem gospodarczym o jednej kondygnacji naziemnej, o powierzchni użytkowej 14,20m², wybudowanym w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, otynkowany z dachem jednospadowym, krytym eternitem. Brak rynien, drzwi wejściowe – wrota z desek struganych, na zawiasach pasowych. Stan techniczny dobry. Dojazd z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 20, dalej drogą gminną wewnętrzną o numerze ewidencyjnym 53.

Działka nr 127 – stanowi ogródek przydomowy, teren płaski, granice o kształcie prostokąta. Dojazd z drogi powiatowej nr 20.

Sąsiedztwo działek – to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

 

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00045889/5, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich. Gmina nabyła udział w tych nieruchomościach w drodze spadku (Sygn. Akt IX Ns 419/15). Wpis prawa własności Gminy nie został ujawniony w księdze wieczystej.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotowe działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy,  natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. działki nr 62 i nr 55 położone są w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej w istniejącej zabudowie, w tym zwarta zabudowa wsi.  Działka nr 127 położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, gdzie postulowany jest dalszy rozwój.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

5) Cena nieruchomości: 7749,00 zł – słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100, w tym:

• 1/8 udziału w nieruchomości nr 62 – zabudowanej budynkiem mieszkalnym: 7278,00 zł;

• 1/8 udziału w nieruchomości nr 55 – zabudowanej budynkiem gospodarczym: 324,00 zł;

• 1/;8 udziału w nieruchomości nr 127 – niezabudowanej: 147,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości zwolnione są z podatku VAT, zgodnie ustawą  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.  Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

6) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10 -  nie dotyczą.

2. Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w pkt. 1  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 9 czerwca 2016r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  9 czerwca 2016r.

4.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.

5. Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 910,20 zł oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

6. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 21 kwietnia 2016 r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wysoka. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie: http://rychliki.pl/.

                  Treść wykazu na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

                  7. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2016-04-20)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2016-04-20 14:42:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2016-04-20 14:43:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki