Ogłoszenie przetargu - budynek gospodarczy Krupin

Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium.

                                                                                                    

     Rychliki, dnia   03 czerwca  2016r. 

Nr 6840.I.4.4.2016    

                                                                                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j.  Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490) –

Wójt Gminy Rychliki - o g ł a s z a  - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości:

1. Budynek gospodarczy składający się z 4 pomieszczeń o ogólnej powierzchni  użytkowej 160,00 m², położony na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 72 o powierzchni 0,0071 ha, nr 73 o powierzchni 0,0073 ha, nr 74 o powierzchni 0,0072 ha i nr 75 o powierzchni 0,0074 ha, o ogólnej powierzchni 0,0290 ha (rodzaj użytku B), położonych  w obrębie geodezyjnym Wysoka arkusz mapy 2, wpisanych do księgi wieczystej KW nr EL1E/00068439/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział ksiąg Wieczystych,

1) opis nieruchomości: budynek gospodarczy o dwóch kondygnacjach nadziemnych, składający się z 4 pomieszczeń, murowany z cegły, otynkowany (miejscami ubytki tynku), wybudowany w technologii tradycyjnej, z dachem dwuspadowym, kryty eternitem. Rynny i rury spustowe blaszane. Okna stalowe – brak szyb. Drzwi wejściowe – wrota z desek struganych na zawiasach pasowych (częściowo spróchniałe). Posadzka betonowa. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Działki o kształcie prostokąta, wjazd z drogi gminnej, nieutwardzonej nr 95.

Istnieje możliwość uzbrojenia w podstawowe media (sieć wodociągowa i elektryczna w pobliżu).

Działki nr 72, nr 73, nr 74 i nr 75, zabudowane budynkiem gospodarczym stanowią część Zespołu Rezydencjonalnego z Folwarkiem, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków  Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Decyzją nr A-4174 z dnia 16 maja 2000 r. (dawny nr A-1684.  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu wyraził zgodę na przeniesienie w drodze przetargu, prawa własności działek nr 72, 73, 74 i 75, obr. Wysoka Gm. Rychliki (decyzja nr IZNR.5173.39.2011sm z dnia 2.11.2011r.).

Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2013r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r. ze zm.), a w szczególności przepisy art. 25, 26 i art. 36 dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowanie działań przy zabytkach.

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości zobowiązani są przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu program użytkowy, określający jego funkcje i związane z nim zamierzenia inwestycyjne. Zaakceptowany program przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00068439/3, brak jest zapisów dotyczących praw i roszczeń osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotowe nieruchomości brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położone są w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej,  istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości i wykonywania wszelkich prac remontowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2013r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r. ze zm.). Na wszelkie prace remontowe i inwestycyjne w obrębie budynku i w/w działek należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w  Elblągu. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

W przypadku ewentualnej rozbiórki budynku gospodarczego przez nabywcę, wymagane jest przeprowadzenie procedury skreślenia z rejestru zabytków elementu zespołu zabytkowego, zgodnie z art. 13  cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zawarty zostanie warunek wykonania niezbędnych prac remontowych, w celu zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem, w ciągu 3 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

5) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 19 024,00 zł  – słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100.

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3  cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu  08 lipca  2016 r. w Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. 2A,  o godz. 1000

1) Wadium 1500,00 zł.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 420,00 zł oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0274 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 04 lipca 2016r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu  oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

5) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

6) Nabywca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia zobowiązania o warunkach postepowania przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dla przedmiotowych nieruchomości, upłynął w dniu 25 maja 2016r.

4. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

6. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

8. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

9. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.).

10. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

15. Przystępujący do przetargu zapoznani zostaną z regulaminem przetargu.

16. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia i kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz pokryć koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

17. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

19. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

20. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku). Nieruchomości można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Treść ogłoszenia na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2016-06-03)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2016-06-03 14:00:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2016-06-03 14:00:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki