Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

 

 

 

               Rychliki, dnia 20 września 2016r. 

Nr 6840.I.7.4.2016    

                                                                                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.),  w związku z  art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2013r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490)

Wójt Gminy Rychliki  -  o g ł a s z a  - pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości:

I.1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 57/7 o powierzchni 0,8100 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, Gmina Rychliki, arkusz mapy 3, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

1) opis nieruchomości: nieruchomość położona jest wśród terenów rolnych, w odległości ok. 1,06 km od zwartej zabudowy wsi. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne, teren działki plaski, granice tworzą kształt regularny. Zgodnie z ewidencją gruntów - rodzaj użytku – RIVa. Zagospodarowany jako pole uprawne. Dojazd z drogi wojewódzkiej nr 527, droga gminną (gruntową) o numerze ewidencyjnym 296/2 i nr 126.

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00032703/4, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki, uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. nieruchomość ta położona jest w terenach określonych jako tereny rolnej przestrzeni produkcyjnej.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

5) Cena wywoławcza nieruchomości: 27 971,00 zł – słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100.

6) Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 27 października 2016 r. w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok.nr  4,  o godz. 1000.

1) Wadium: 3000,00 zł.

2) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 24 października 2016r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

 

II. 2. Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 207/5 o powierzchni 1,3100 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr  EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) opis nieruchomości: nieruchomość położona jest wśród terenów rolnych, oddalona ok. 100m od zabudowy produkcyjnej. Teren działki płaski, granice tworzą kształt regularny – prostokąt. Zagospodarowanie – pole uprawne. Dojazd z drogi powiatowej Rychliki – Gołutowo, drogą polną o numerze ewidencyjnym 199/1. Niedalekie sąsiedztwo stanowią 2 zakłady produkcyjne, natomiast bezpośrednie to tereny rolne. Zgodnie z ewidencją gruntów - rodzaj użytku: RIVa – 0,31 ha i RIIIb – 1,00 ha.

2) W księdze wieczystej  nr EL1E/00032702/7, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na okres od dnia 13.12.2013r. – do dnia 30.09.2016r.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. nieruchomość ta położona jest w terenach określonych jako tereny rolnej przestrzeni produkcyjnej.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

5) Cena  wywoławcza nieruchomości: 50 461,00 zł – słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100.

6) Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 27 października 2016 r. w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 4,  o godz. 1200.

1) Wadium: 5000,00 zł.

2) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 24 października 2016r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

 

III. Nieruchomości opisane w pkt. I i II zwolnione są z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm.).

IV. Wykaz przedmiotowych nieruchomości o przeznaczeniu ich do sprzedaży podany został to publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 07 lipca 2016r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dla przedmiotowych nieruchomości upłynął w dniu 30 sierpnia 2016r.

V. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2012r. poz. 803 z póżn. zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

CZĘŚĆ I

Dotyczy osób fizycznych, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z 2012 r poz. 803 z późn. zm.) Zgodnie z w/w przepisami:

 

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,

• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,

• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),

• mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położna jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

Informacje dodatkowe:

1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

1) pracuje w tym gospodarstwie,

2)podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,                                 w tym gospodarstwie.

2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – leni staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

3. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:

1)       kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;

2)       zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;

3)       zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;

4)       tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;

5)       rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

 

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem  w przetargach na w/w nieruchomości, powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

1.    oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa - WZÓR  1A;

2.    w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt.  1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) -  WZÓR 1 B;

3.    oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - WZÓR 1C wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem  potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;

4.    dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.

 

CZĘŚĆ II

Dotyczy osób fizycznych, które były rolnikami indywidualnymi w dniu 03 grudnia 2011r. tj. w dniu wejścia w życie Nowelizacji w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu dotychczasowym i posiadają nadal gospodarstwo rodzinne, jednak nie spełniają chociażby jednego z nowych warunków  w brzmieniu nadanym NOWELIZACJĄ. W rozumieniu w/w przepisów:

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą:

• właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,

• posiadającą kwalifikacje rolnicze,

• zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,

• prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne.

Informacje dodatkowe:

1) uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2) uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:

• uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub

• osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 7 NOWELIZACJI w przetargu mogą także wziąć udział osoby fizyczne, które nie spełniają warunków określonych w przepisach UKUR w brzmieniu nadanym NOWELIZACJĄ,  o ile w dniu 3.12.2011 r. były rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu dotychczasowym tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

• były na dzień 03.12.2011 r. i nadal są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha,

• posiadały na dzień 03.12.2011 r. kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 UKUR w brzmieniu sprzed NOWELIZACJI (tj. wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze, lub wykształcenie średnie, lub wyższe, lub osobiście prowadziły gospodarstwo rolne lub pracowały w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat),

• osobiście prowadziły na dzień 03.12.2011 r. i prowadzą nadal gospodarstwo rolne (podejmowały i podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),

• zamieszkiwały na dzień 03.12.2011 r. i zamieszkują nadal w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego,

• mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

Rolnik indywidualny spełniający warunki określone w części II, zainteresowany udziałem w przetargu, powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 

1. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) - wzór 2. Oświadczenie uwzględnia stan na dzień 03.12.2011 r. oraz stan na dzień składania oświadczenia.

2, Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o określonej powierzchni użytków rolnych i o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, które rolnik indywidualny zamierza powiększyć poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), oświadczenie to należy złożyć z każdej gminy, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa - wzór 2A. Oświadczenie uwzględnia stan na dzień 03.12.2011 r. oraz stan na dzień składania oświadczenia.

3. Dowód potwierdzający kwalifikacje rolnicze do wyboru:

a) oryginał świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplomu uzyskania tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w wypadku uzyskania wykształcenia rolniczego co najmniej zasadniczego lub wykształcenia średniego lub wyższego innego niż rolnicze lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub,

b) oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych - wzór 2B, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczy osoby spełniającej warunki art. 7 ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 7 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003. Nr 64, poz. 592 z późn.zm.) - oświadczenie to składa osoba, która nie uzyskała wykształcenia rolniczego co najmniej zasadniczego lub wykształcenia średniego lub wyższego i na dzień 3.12.2011 r. posiadała kwalifikacje rolnicze – osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała lub prowadziła i pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

4. Dowód potwierdzający zamieszkanie tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności na dzień 03.12.2011 r i na dzień składania dokumentów.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych w części I lub IIj dokumentów, w podanym terminie i miejscu.

Uwaga:

Część II dotyczy wyłącznie rolników indywidualnych, którzy nie spełniają chociażby jednego z nowych warunków określonych w części I.

 

Wzory dokumentów, o których mowa w części I i II można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach (pok. nr 5) lub ze strony internetowej:  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/get_file.php?id=302154.

 

V. Rolnicy indywidualni zamierzający uczestniczyć w przetargu, powinni złożyć w sekretariacie – pokój numer 1 Urzędu Gminy w Rychlikach, w terminie do dnia 24 października 2016 roku do godz. 1400, aktualne oryginały dokumentów opisanych w części I lub II niniejszego ogłoszenia, wystawione nie później niż 2 miesiące przed datą ich złożenia, zszyte razem wraz z podaniem  zawierającym imię, nazwisko, adres, wykaz załączonych dokumentów oraz z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr …… (podać numer i powierzchnię działki oraz położenie…”.

Ponadto wraz z podaniem należy złożyć OŚWIADCZENIE  - wzór 1.

 

• Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 25 października 2016 roku do godz. 1500 na tablicy ogłoszeń (parter) Urzędu Gminy w Rychlikach, 14-411 Rychliki.

 

VI. Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny (licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu. 

VI. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

W przypadku, gdy w przetargu biorą udział osoby zamierzające wspólnie nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności, mogą udzielić pełnomocnictwa  do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu oraz składania oświadczeń związanych z przetargiem, w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

VII. Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu  (pokój numer 2a w Urzędzie Gminy w Rychlikach).                                   

VIII. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

IX. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

X. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

XI. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

XII. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.).

XIII. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

XIV. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XV. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

XVI. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu

XVII. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

XVIII. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia i kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w kwocie: 420,60zł, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz pokryć koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

XIX. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XX.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XXI. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

XXII. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku). Nieruchomości można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Treść ogłoszenia na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2016-09-20 14:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2016-10-13 14:41:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki