Uchwała Nr VIII/37/2016

UCHWAŁA NR VIII/37/2016

RADY GMINY RYCHLIKI

 

z dnia 25 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rychliki zatwierdzonej Uchwałą Nr VIII/36/2016 Rady Gminy Rychliki.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 24 ust. 6 Ustawy
z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015, poz.139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 219 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dopłatę do ceny 1 m³ dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rychliki, zatwierdzonej Uchwałą Nr VIII/36//2016 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 listopada 2016 roku
w kwocie 0,20 zł (słowie: 20/100) netto, za każdy 1 m³ wody na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

§ 2.

 

  1. Dopłata, o której mowa w §1 będzie przekazywana miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej z działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
    i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody dla Gminnego Zakładu Komunalnego
    w Rychlikach, po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody.
  2. Rozliczenie całości przekazanej dopłaty nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń).    

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rychliki

 

mgr Marek Cieśla

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2016-11-25)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2016-12-22 11:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2016-12-22 11:49:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki