Ogłoszenie o przetargu

 

Rychliki, dnia  17 lutego 2017r. 

Nr 6840.I.10.2.2016.2017     

                                                                                                 

   O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 2147)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j.  Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490):

Wójt Gminy Rychliki - o g ł a s z a  - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości:

I. 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/15 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr  EL1E/00103784/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

 

1) opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości Rychliki, teren działki z lekkim spadkiem, nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską i wysoką (samosiejki). Granice działki o kształcie wielokąta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Na działce znajduje się słup elektroenergetyczny i przebiega linia napowietrzna 15 KV nr 7600 o długości 24 m. Dojazd z drogi powiatowej Rychliki – Gołutowo nr 1185N, na drogę wewnętrzna gminną (częściowo utwardzoną płytami Jumbo). Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – PsIII. Istnieje możliwość uzbrojenia w podstawowe media (sieć wodociągowa w pobliżu).

2) W księdze wieczystej EL1E/00103784/4 w Dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia – wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe do działki nr 148/15 – nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz ENERGA – OERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, w związku z posadowieniem na nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii napowietrznej 15 kV Nr 7600 o długości 24m (pas służebności 4,6 m) i 1 słupa.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzbrojenie w media oraz ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca usuwa na koszt własny.

5) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 21 384,00 zł  – słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100.

6) Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

 

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 23 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. 4,  o godz. 1000.

1) Wadium 2500,00 zł.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w gotówce w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 20 marca 2017r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

 

II. 2. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 148/14 o powierzchni 0,0700 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00103784/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości Rychliki, teren działki z lekkim spadkiem, nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską i wysoką (samosiejki). Granice działki o kształcie zbliżonym do kwadratu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Przez działkę przebiega linia napowietrzna 15 kV, Nr 7600, o długości  20m.  Dojazd z drogi powiatowej Rychliki – Gołutowo nr 1185N, na drogę wewnętrzna gminną (częściowo utwardzoną płytami Jumbo). Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – PsIII). Istnieje możliwość uzbrojenia w podstawowe media (sieć wodociągowa w pobliżu).

 

2) W księdze wieczystej EL1E/00103784/4 w Dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia – wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe do działki nr 148/14 – nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz ENERGA – OERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, w związku z posadowieniem na nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii napowietrznej 15 kV Nr 7600 o długości 20m (pas służebności 4,6 m).

 

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej,  istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzbrojenie w media oraz ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca usuwa na koszt własny.

5) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 17 170,00 zł – słownie: siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100.

6) Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

 

2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 23 marca 2017 r. w Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. 2A,  o godz. 1100.

1) Wadium 2000,00 zł.

2) Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

3) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 20 marca 2017r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu  oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

III. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dla przedmiotowych nieruchomości, upłynął w dniu 6 lutego 2017r.

IV. Przedmiotowe nieruchomości zwolnione są  z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

V. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

VI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

VIII. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku, gdy w przetargu biorą udział osoby zamierzające wspólnie nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności, obowiązani są udzielić pełnomocnictwa  do działania w ich imieniu  i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

IX. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 2a UG, w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).           

X. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1990) jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

XI. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

XII. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147).

XIII. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

XIV. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XV. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

XVI. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

XVII. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

XVIII. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.        

XIX. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XX. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XXI. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

XXII. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku). Nieruchomości można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

 

 

 

                        

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2017-02-17)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2017-02-17 13:17:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2017-03-01 07:57:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki