Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17.05.2017

Rychliki, dnia 17 maja 2017r.

Nr 6840.I.1.2017       

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu n/w nieruchomości:

 

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 174 o pow. 0,1007ha, niezabudowana, położona w Rejsytach obręb geodezyjny Wopity arkusz mapy 4, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00062978/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

 

1) Opis nieruchomości: działka położona w części południowo – wschodniej miejscowości Rejsyty, przy drodze powiatowej Rychliki – Rejsyty nr 1187N. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny rolne, droga. Granice działki o kształcie prostokąta. Teren płaski. Zgodnie z ewidencją gruntów - rodzaj użytku – Bp. Dojazd do działki drogą gminną gruntową, utwardzoną, o numerze ewidencyjnym 173. Na działce znajdują się trawnik, drzewa i  krzewy ozdobne. Brak uzbrojenia w media.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00062978/1, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego ważności i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w tym zwarta zabudowa wsi.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy  z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny. Również wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych nabywca zobowiązany jest wykonać na własny koszt.

5) Cena nieruchomości do przetargu: 15 400,00 zł netto – słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100 netto. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7) Sprzedaż w drodze przetargu.

 

2. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 2, wraz z udziałem wynoszącym 0,170 części wspólnych i niepodzielnych budynku i udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/7  o pow. ogólnej 0,3589 ha, położonej w Rejsytach, obręb geodezyjny Wopity arkusz mapy 3, na której znajduje się budynek nr 2, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00075340/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

1) Opis nieruchomości: budynek nr 2 wolnostojący, wielorodzinny, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo – piaskowej. Fundamenty z cegły i kamienia na zaprawie cementowo – piaskowej. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.  Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe w blachy ocynkowanej. Budynek wybudowany metodą tradycyjną, podłączony jest do zbiornika bezodpływowego. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Dotychczas w budynku wyodrębnione zostały 4 lokale mieszkalne.

Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 75,70 m² usytuowany jest na parterze budynku nr 2 ze wspólnym wejściem. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 8,00 m², znajdujące się w budynku mieszkalnym i pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 52,50m², w odrębnym budynku gospodarczym położonym na działce nr 5/7. Ogrzewanie c.o etażowe. Wyposażony jest instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Nabywca we własnym zakresie ponosi koszty wywozu nieczystości płynnych.

Budynek gospodarczy, w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu wymaga kapitalnego remontu. Budynek murowany z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo - wapiennej, wolnostojący, niepodpiwniczony. Dach jednospadowy, kryty eternitem. 

Działka nr 5/7 położona jest na obrzeżach miejscowości, Rejsyty, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 17/3. Teren działki plaski, o kształcie nieregularnym. Uzbrojenie działki: energia, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

 

2) W księdze wieczystej EL1E/00075340/4, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego ważności i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa w tym zwarta zabudowa wsi.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

5) Cena nieruchomości do przetargu (lokal, pomieszczenia przynależne i udział w działce i budynku): 31 740,00 zł netto – słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 netto. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7) Sprzedaż w drodze przetargu.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia  03.07.2017r.

 

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia 03.07.2017r.

4.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.

5. Nabywca pokrywa koszt związany koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

6. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

7. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie ustawowych terminów.

8. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 18 maja 2017 r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rejsyty. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie:  www.rychliki.pl.

                  Treść wykazu na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

9. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2017-05-17)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2017-05-17 14:08:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2017-05-17 14:19:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki