Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12.10.2017: Wysoka, Budki

Rychliki, dnia 12.10.2017r.

Nr 6840.I.4.2017

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu n/w nieruchomości:

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 9/26 o powierzchni 0,1228 ha, zabudowana – budynkiem byłej stołówki, położona w obrębie geodezyjnym Wysoka arkusz mapy 2, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr  EL1E/00037668/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

1) opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie, nieogrodzona, wjazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 20 i 8, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – Bi.

Powierzchnia użytkowa budynku: 262,90m², w tym: powierzchnia kotłowni: 13,90m² i piwnicy: 24,00m². Budynek parterowy, murowany z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Fundamenty z cegły na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek otynkowany, częściowo podpiwniczony (wejście do piwnicy na zewnątrz budynku). Węźba dachowa, kratownica kryta eternitem. Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek posiada instalację elektryczną całkowicie zniszczoną. Ogrzewanie z własnej kotłowni, rozprowadzenie sieci zdewastowane (brak grzejników, piece zdemontowane). Woda z wodociągu wiejskiego, sieć wewnątrz budynku zdewastowana. Zużycie techniczne budynku na poziomie 70%. Budynek od kilkunastu lat jest nieużytkowany. 

2) W księdze wieczystej EL1E/00037668/1 - brak jest zapisów dotyczących praw i roszczeń wobec osób trzecich.

 

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej,  istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzbrojenie w media oraz ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca usuwa na koszt własny.

5) Cena nieruchomości do przetargu: 43 948,00 zł netto – słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100 netto.

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

 

2. Nieruchomość składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/8 o powierzchni 0,0869 ha, zabudowanej budynkiem byłej hydroforni i nr 1/7 o powierzchni 0,0127 ha, niezabudowanej (dojazd do działki nr 1/8), położone w Budkach, w obrębie geodezyjnym Jelonki arkusz mapy 5, wpisane do księgi wieczystej nr EL1E/00067770/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

1) opis nieruchomości: działka nr 1/8 zabudowana jest budynkiem byłej hydroforni, wyłączonej z eksploatacji oraz studnią (zlikwidowaną). Działka o kształcie prostokąta, nieogrodzona, porośnięta samosiejkami drzew. Istnieje możliwość podłączenia wody z wodociągu wiejskiego i kanalizacji z lokalnej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – Bi.

 

Działka nr 1/7 służy jako dojazd (nieutwardzony) do działki nr 1/8.

Powierzchnia użytkowa budynku byłej hydroforni wynosi: 15m². Budynek murowany, wykonany z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Fundamenty z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Niepodpiwniczony. Więźba dachowa drewniana, dach jednospadowy, kryty eternitem. Otynkowany wewnątrz i zewnątrz, tynki do wymiany. Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, do wymiany. Posadzka na całości betonowa. Okno drewniane, skrzynkowe, drzwi wejściowe płycinowe pełne (2 szt.) do wymiany.  Instalacja elektryczna całkowicie zużyta (do wymiany). Urządzenia hydroforowe - brak - zostały zdemontowane. Energia elektryczna doprowadzona do budynku.  Zużycie techniczne budynku na poziomie 70%.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00067770/8 - brak jest zapisów dotyczących praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny zabudowy mieszkalno – usługowej istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi.   

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzbrojenie w media oraz ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca usuwa na koszt własny.

5) Cena nieruchomości do przetargu (działka nr 1/7 i nr 1/8): 22 672,00 zł netto  – słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100 netto. 

6) Sprzedaż w drodze przetargu.

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

 

3. Przedmiotowe nieruchomości zwolnione są  z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.).

 

4. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 30 listopada 2017r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  30 listopada 2017r.

 

5.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.

6. Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie ustawowych terminów.

7. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

8. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 13.10. 2017r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy informacyjnej sołectwa, w którym położona jest nieruchomość. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie: www.rychliki.pl. Treść wykazu na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

                  9. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2017-10-12)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2017-10-12 13:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2017-12-06 14:06:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki