Uchwała Nr IV/21/2018

UCHWAŁA NR IV/21/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 25 maja 2018 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 10, art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ustalonej ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 250 o pow. 0,1358 ha położonej w obrębie geodezyjnym Święty Gaj arkusz mapy 1, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00031508/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych - zbywanej bez przetargowo na rzecz użytkownika wieczystego – Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie, gm. Rychliki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń).

 

Przewodniczący Rady Gminy Rychliki

mgr Marek Ciesla

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-05-25)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2018-05-30 09:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2018-05-30 09:18:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki