Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal w Rejsytach

Rychliki, dnia 14.09.2018r.

Nr 6840.I.5.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY RYCHLIKI, W SPRAWIE WYKAZU  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki przeznaczona się do sprzedaży w drodze przetargu, n/w nieruchomość:

1. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 2, wraz z udziałem wynoszącym 0,170 części wspólnych i niepodzielnych budynku i udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/7  o powierzchni 0,3589 ha, położonej w Rejsytach, obręb geodezyjny Wopity, arkusz mapy 3, Gmina Rychliki, na której znajduje się budynek nr 2, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00075340/4 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

1) Opis nieruchomości: budynek nr 2 wolnostojący, wielorodzinny, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo – piaskowej. Fundamenty z cegły i kamienia na zaprawie cementowo – piaskowej. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo – kleszczowa, dach dwuspadowy, kryty eternitem.  Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe w blachy ocynkowanej. Budynek wybudowany metodą tradycyjną. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 75,70 m², niezamieszkały od kilku lat, usytuowany jest na parterze budynku ze wspólnym wejściem. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 8,00 m², znajdujące się w budynku mieszkalnym i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 52,50m², w odrębnym budynku gospodarczym położonym na działce nr 5/7. Ogrzewanie c.o etażowe. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Działka nr 5/7 położona jest na obrzeżach miejscowości Rejsyty, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 17/3. Teren działki plaski, o kształcie nieregularnym. Uzbrojenie działki: energia, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, murowany z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo - wapiennej, wolnostojący, niepodpiwniczony. Fundamenty z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej. Więźba dachowa drewniana, dach jednospadowy, kryty eternitem.  Brak opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych. Wymaga kapitalnego remontu. 

Dotychczas w budynku mieszkalnym wyodrębnione zostały 4 lokale mieszkalne.

2) W księdze wieczystej EL1E/00075340/4, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

3) Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego ważności i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa w tym zwarta zabudowa wsi, w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

5) Cena nieruchomości do przetargu: 24 805,00 zł netto/brutto - słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięć złotych 00/100 netto/brutto (lokal, pomieszczenia przynależne i udział w działce i budynku).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn. zm.).

6) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.

7) Sprzedaż w drodze przetargu.

2. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1,  2 i 3, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 05 listopada  2018r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  05 listopada 2018r.

3.  W razie uchybienia terminów podanych w pkt. 4, pierwszeństwo wygasa.

4. Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie ustawowych terminów.

5. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

6. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 17.09.2018r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy informacyjnej sołectwa Rejsyty. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski oraz na stronie: www.rychliki.pl. Treść wykazu na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

7. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

 

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2018-09-14)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2018-09-17 11:45:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2018-09-17 11:46:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki