Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. 164/5 Rychliki

                                                                                              

                                                                                              Rychliki, dnia 26 listopada 2018 roku

Nr 6845.III.4.2.2018                

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójta Gminy Rychliki o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.)  -  Wójt Gminy Rychliki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości:

 

I. Nieruchomość rolna, oznaczona w ewidencji gruntów nr 164/5 o pow. 1,2282 ha, tj. PsIV–1,2183 ha, W – 0,0099 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Rychliki. Działka o nieregularnym kształcie, położona przy rozwidleniu drogi powiatowej Rychliki – Rejsyty i wojewódzkiej  Pasłęk – Dzierzgoń. Brak planu – w studium - w terenach zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w tym zwarta zabudowa wsi. Przeznaczenie – cele rolne. Obecnie ściernisko po zebranej pszenicy.  W DZIALE III Księgi wieczystej – PRAWA I OGRANICZENIA – wpisana jest służebność przesyłu na rzecz ENERGA Operator.

• Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 8q pszenicy z 1 ha fizycznego.

• Minimalne postąpienie 0,5q pszenicy z 1 ha fizycznego.

• Podstawą naliczenia kwoty czynszu dzierżawnego będzie cena 1q pszenicy ogłoszona przez GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

• Umowa dzierżawy do dnia 30.09.2020r.

• Terminy wnoszenia opłat: 15 marca i 15 września każdego roku.

• Obowiązkiem dzierżawcy jest opłacanie oprócz czynszu, podatków oraz innych obciążeń wynikających z posiadania nieruchomości.

• Wylicytowana kwota czynszu zwolniona jest z podatku VAT (§ 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  (Dz. U. z 2018r. poz. 707).

 

II. Przetarg odbędzie się w dniu 04 stycznia 2019r. o godz. 10°,  w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 4.

III. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które  wpłacą  wadium w kwocie: 120,00 zł. Wadium można wpłacić  w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy Gminy Rychliki,  nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, w terminie do dnia 31 grudnia 2018r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

IV. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

V. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny należnego  czynszu  dzierżawnego.

VI. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej czynszu.

VII. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

VIII. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie zwykłej pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym u notariusza.

IX. Obowiązkiem dzierżawcy jest opłacanie oprócz czynszu, podatków oraz innych obciążeń wynikających z posiadania nieruchomości.

X. Podstawą naliczenia kwoty czynszu dzierżawnego będzie cena 1q pszenicy ogłoszona przez GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

XI. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

XII. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XIII. Wykaz o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości do przetargu podany został do publicznej wiadomości w dniu 07.09.2018 roku

XIV. Ogłoszenie o przetargu podać do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/. Informację o przetargu podać na stronie:. http://rychliki.pl/.

XIV. Bliższych informacji dotyczących warunków przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81 50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku). Nieruchomość można oglądać w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Wytworzył:
Zbigniew Lichuszewski
(2018-11-26)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2018-11-27 08:05:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2018-11-27 08:06:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki