Wykaz do sprzedaży z dnia 17.07.2019

Rychliki, dnia 17 lipca 2019 roku

Nr 6840.I.8.2019

 

 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki przeznacza się do sprzedaży prawo własności do n/w nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego :

 

1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 261 o powierzchni 0,0541 ha, zabudowana pawilonem sklepu, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w obrębie geodezyjnym Święty Gaj gm. Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032705/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki, oddana w użytkowanie wieczyste - do dnia 20 maja 2092 roku.

1) opis nieruchomości: działka o kształcie trapezu, teren płaski. Dostęp z drogi powiatowej Nowe Dolno – Stare Dolno – Święty Gaj (granica województwa) 1128N i drogi gminnej gruntowej o numerze ewidencyjnym 260 i 300. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z ewidencją gruntów – rodzaj użytku – Bi – 0,0541ha. Działka uzbrojona w energię elektryczną.

2) W księdze wieczystej nr EL1E/00032705/8, w dziale II - wpisane jest użytkowanie wieczyste.

3) Przeznaczenie nieruchomości: na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 roku nieruchomość położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej,  istniejąca zabudowa,  w tym zwarta zabudowa wsi. 

4) Termin zagospodarowania: nie dotyczy.

5) Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej wynosi: 5 914,00 zł netto/brutto, obliczona w następujący sposób:

- wartość rynkowa prawa własności: 19 265,00 zł netto/brutto – słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 złotych netto/brutto,

- wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu: 13 351,00,00 zł netto/brutto  – słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 netto/brutto.

Różnica wartości pomiędzy wartością rynkową prawa własności gruntu a wartością rynkowa prawa użytkowania wieczystego stanowi kwotę: 5 914,00 zł netto/brutto.

6) Przedmiotowa sprzedaż nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i pozostaje poza zakresem tej ustawy.

7) Zgodnie z art. 69  cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. 

8) Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w kwocie: 403,32 zł.

 

2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na wniosek nabywcy na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w pkt. 1, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 02 września 2019 roku,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia  02 września 2019 roku.

4.  W razie uchybienia terminów podanych w pkt. 3, pierwszeństwo wygasa.

5. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków i ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest wykazana w dokumentach Starostwa. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej działki.

6. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 18 lipca 2019 roku, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy informacyjnej sołectwa Święty Gaj. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski. Treść wykazu na stronie www.rychliki.pl. i BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.  

                     7. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 29, (w godzinach pracy urzędu od 715 - 1515   od poniedziałku – piątku).

Wytworzył:
Zbigniew Lichuszewski
(2019-07-17)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2019-07-18 10:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2019-07-18 10:06:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki