Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego-text

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie aktów stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego.

Opłaty:
- wydanie odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego - 33,00 zł - cz.III,kol.2, pkt 1,ppkt 2 załącznika do Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr. 225, poz. 1635 ).
- wydanie odpisu skróconego aktów stanu cywilnego - 22,00 zł – cz.III, kol.2, pkt 1, ppkt 3 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- dla Miasta/Gminy .........................., Urząd Stanu Cywilnego w ....................., tel. ...........................,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie.

Uwagi:
1. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
- odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych).
2. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
3. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami
Wytworzył:
Danuta Rudzka
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 09:56:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:33:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki