Małżeństwo za granicą

 

Wymagane dokumenty :
1. Podanie o wydanie zaświadczenia,
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia,
4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
5. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :
6. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
7. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą - 38,00 zł – cz. III, kol. 2, pkt 1, ppkt 1 załącznika do Ustawy  z 16.11.2006 r.  o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr. 225 poz, 1635 ).


Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Gminy w Rychlikach, Urząd Stanu Cywilnego, tel. 55 2488155 wew.25

Termin i sposób załatwienia sprawy :
- Niezwłocznie.
- Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi :
- Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
- Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688  z późn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami).
Wytworzył:
Danuta Rudzka
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 10:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:49:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki